Hồi 99: Tử Nha vâng sắc phong thần

Tử Nha đến cửa cung Ngọc Hư, thấy Bạch Hạc đồng tử bước ra liền hỏi:

– Có tôn sư trong động chăng?

Bạch Hạc đồng tử nói:

– Sư thúc đến hầu việc chi?

Tử Nha nói:

– Ngươi vào thưa với tôn sư có ta đến xin ra mắt.

Bạch Hạc đồng tử vào thưa lại, Nguyên Thỉ truyền cho vào, Tử Nha làm lễ chúc tụng rồi thưa:

– Tôi xin lãnh sắc phong thần, kẻo các hồn chờ đợi.

Nguyên Thỉ nói:

– Ta đã định trước rồi. Ngươi cứ về tại đài Phong Thần, sẽ có sắc lệnh đến đó.

Tử Nha lạy tạ với Nguyên Thỉ, về tâu lại với Võ Vương và đợi sắc chỉ.

Ngày kia, bỗng nghe có tiếng nhạc inh ỏi, mùi hương nồng nực, ngó thấy Huỳnh Cân lực sĩ cầm phướn che tàn, Bạch Hạc đồng tử bưng sắc ấn, từ trên mây sa xuống. Tử Nha ra trước phủ nghênh tiếp, đón nhận sắc chỉ, để trên bàn hương án rồi lạy tạ, Bạch Hạc đồng tử và Huỳnh Cân lực sĩ từ giã trở về. Tử Nha sửa soạn xong, đệ sắc ấn đến núi Kỳ Sơn, Thanh Phước thần là Bá Dẫm hay tin vội ra nghênh tiếp.

Tử Nha vào trong đài, để sắc ấn trên bàn án, truyền Võ Kiết, Nam Cung Hoát làm phướn bát quái bằng giấy trấn tám hướng và mười mấy cây cờ thiên cang, mười hai cây cờ địa chi, dẫn binh mã ba ngàn, lập trận Ngũ Phương xung quanh đài. Khương thừa tướng tắm gội rồi truyền đặt bàn hương án, bên tả dựng Hạnh Quỳnh kỳ, bên hữu dựng Ðả Thần tiên, mặc áo giáp, mở sắc ra tuyên đọc. Sắc chỉ như sau:

“Hỗn nguyên giáo chủ Nguyên Thỉ thiên tôn ban sắc:

Hỡi ôi!

Tiên phàm khác bậc, người không đạo đức khó thành. Thần, quỷ riêng phần, kẻ ở gian tà phải đọa.

Ðịa tiên dù rõ điều biến hóa, không lòng cũng mất lẽ trường sinh.

Thiên tiên tuy thông hiểu huyền quan, ra trận dữ cũng khó thành chính quả.

Các ngươi:

Tuy thông đạo cả, một điều không dập lửa lòng, ra trận giao phong, sa trường bạt mạng, khiến kẻ tôi ngay, con thảo, vì trung này hiếu nọ mà bỏ mình.

Có người đức hạnh tiết trinh, bởi lẽ ấy tiết trinh hủy hoại.

Có kẻ bị luân hồi báo oán, mắc nhân quả trả oan.

Nên ta chẳng an, động lòng phải thưởng.

Nay ban sắc cho Khương Thượng thay mặt đứng phong thần từ bậc ba phần, phong vào làm tám bộ, để các ngươi khỏi luân hồi chịu khổ, một lòng cố báo giúp đời. Nếu có công hưởng lộc trời, bằng có lỗi sẽ bị oai sấm sét.”

Tử Nha đọc sắc rồi để trên bàn án, tay tả cầm Hạnh Quỳnh kỳ, tay hữu cầm Ðả Thần tiên, kêu lớn:

– Bá Dẫm, hãy treo bảng Phong Thần dưới đài cho các hồn xem rõ, lúc nào kêu tên các hồn mới được lên.

Bá Dẫm tuân lệnh, mở bảng Phong Thần ra, thấy tên mình đứng trên hết, các hồn đồng đến xem. Bỗng Tử Nha gọi Bá Dẫm đến nghe sắc, Bá Dẫm cầm phướn lên đài quỳ xuống, Tử Nha đọc rằng:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Bá Dẫm xưa là nguyên soái của Hoàng Ðế, vâng lệnh đánh Xi Vưu, trước cũng lập công nhiều phen, sau bị chết nơi biển Bắc, hồn trung lạnh lẽo cũng khá thương, chừng gặp Khương Thượng đem về giữ đài Phong Thần, có công tiếp dẫn, nay phong chức là Thanh Phước thần, đứng đầu tám bộ gồm 365 vị.”

Bá Dẫm tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền Bá Dẫm dẫn Hoàng Thiên Hóa lên, bảo quỳ và nghe sắc chỉ:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Hoàng Thiên Hóa xuống cứu cha là vì hiếu, tử trận chưa hưởng vinh hoa, thiệt mạng đáng thương lắm, nên phong làm chức Bỉnh Linh công, Tam Sơn chánh thuận, cai trị ba hòn núi.”

Hoàng Thiên Hóa tạ ơn bước xuống.

Tử Nha truyền dẫn Ngũ Nhạc lên đài, năm vị đồng quỳ nghe đọc sắc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Hoàng Phi Hổ trung thần bị nạn, phải trốn sang nước khác, hết lòng đền ơn tri ngộ Võ Vương nên chết tại huyện Dẫn Trì, nghĩ cũng khá thương. Còn Sùng Hắc Hổ, Văn Sinh, Thôi Sinh, Trương Hùng, bốn anh em kết bạn, quyết lòng phạt Trụ hưng Chu, rủi thác một lượt với Hoàng Phi Hổ, nên phong làm thần Ngũ Nhạc, cai trị năm hòn núi.

Vậy thời:

– Hoàng Phi Hổ làm Ðông Nhạc Thái Sơn, Tề Thiên Nhân thánh đại đế, làm đầu Ngũ Nhạc, cai trị phần hồn, dù ai mới thác cũng phải đến cho thần Ðông nhạc xét tra, đến lúc đi đầu thai cũng vậy.

– Sùng Hắc Hổ làm Nam Nhạc Hành Sơn, Tư Thiên Chiêu thánh đại đế.

– Văn Sinh làm Trung Nhạc Tung Sơn, Trung Thiên Sùng thánh đại đế.

– Thôi Sinh làm Bắc Nhạc Hằng Sơn, An Thiên Huyền thánh đại đế.

– Trương Hùng làm Tây Nhạc Hoa Sơn, Kim Thiên Thư thánh đại đế.

Các người này phải lo bổn phận xem họa phước cho dân.”

Năm thần tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền đem Lôi bộ lên đài. Thái sư Văn Trọng không chịu ai tiếp dẫn, một mình dắt hai mươi bốn vị bổn hộ lên đài đứng sững không chịu quỳ. Tử Nha rút roi Ðả Thần tiên hét lớn:

– Lôi bộ chánh thần quỳ nghe đọc sắc.

Văn Trọng lúc đó mới chịu quỳ. Tử Nha thấy 25 vị thần đã chịu phép quỳ hết mới tuyên đọc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Văn Trọng có công tu luyện, không được thành tiên, xuống phò hai trào đều tận trung, sau thất một trận mà mãn số, trung liệt cũng đáng thương, nay cho làm đầu Lôi bộ, cai trị 24 vị thiên quân xem gió, mưa, mây, chớp, lấy oai ấm sét trị tội loài tà.

Vậy thì:

Văn Trọng làm chức Cửu Nguyên Thiên Lôi thinh phổ hóa thiên tôn.

Còn 24 vị thiên quân kể ra như sau:

Chức vụ: Tên người: Nhiệm vụ

Thiểm Điển thần: Kim Quang thánh mẫu: coi việc sấm chớp.

Hưng Vân thần: Thể Vân tiên cô: coi việc kéo mây.

Trợ Phong thần: Hạm Chi tiên cô: coi việc làm gió.

Bố Võ thần: Kim Tô: coi việc làm mưa.

Ðặng Trung: Ðặng thiên quân; Trương Tiết: Trương thiên quân; Ðào Vinh: Ðào thiên quân; Bàng Hoằng: Bàng thiên quân; Tuân Chương: Tuân thiên quân; Tất Hoàn: Tất thiên quân; Tân Hoàn: Tân thiên quân; Triệu Giang: Triệu thiên quân; Ðổng Toàn: Ðổng thiên quân; Viên Giác: Viên thiên quân; Lý Ðức: Lý thiên quân; Tống Lương: Tống thiên quân; Bạch Lễ: Bạch thiên quân; Vương Diệt: Vương thiên quân; Giao Tân: Dao thiên quân; Trương Triệu: Trương thiên quân; Kiết Lập: Kiết thiên quân; Dư Khánh: Dư thiên quân.”

Các thần lãnh chức tạ ơn lui xuống.

Tử Nha lại truyền dẫn Hỏa bộ chánh thần lên đài, rồi đọc sắc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

La Tuyên xưa tu tại Hỏa Long đảo, gần thành tiên, bởi tính lửa không dằn được mới bỏ mạng, nay cho làm đầu Hỏa bộ, coi việc lành dữ mà răn đời.

Vậy thì:

La Tuyên làm chức Nam Phương Tam Khí, Hỏa Đức tinh quân chánh thần.

Còn năm vị Hỏa bộ chánh thần kể ra như sau:

Tên thần: Chức vụ

Châu Chiêu: Vĩ Hỏa hầu.

Cao Chấn: Thất Hỏa hầu.

Phương Quý: Chỉ Hỏa hầu.

Vương Giáo: Dực Hỏa hầu.

Lưu Hoàn: Tiếp Hỏa hầu.”

Các thần tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền dẫn Ôn bộ chánh thần lên, đọc sắc rằng:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Lữ Nhạc tu hành dày công, bị nghe lời thị phi, xuống lập trận Ôn Hoàng mà chết, nay nghĩ công khi trước, cho làm đầu bộ Ôn, trừ kẻ ác trong đời.

Vậy thì:

Phong Lữ Nhạc làm Chủ Chưởng Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế.

Còn sáu vị thần trong Ôn bộ là:

Tên thần: Chức vụ

Châu Tín: Ðông phương hành ôn sứ giả.

Lý Kỳ: Nam phương hành ôn sứ giả.

Âu Thiên Lân: Tây phương hành ôn sứ giả.

Dương Văn Huy: Bắc phương hành ôn sứ giả.

Trần Cảnh: Khuyến thiên đại sứ.

Lý Bình: Hòa ôn đạo sĩ.”

Sáu vị thần đồng tạ ơn bước xuống.

Tử Nha truyền dẫn Ðẩu bộ chánh thần lên, rồi tuyên đọc sắc chỉ:

“Kim Linh thánh mẫu đạo đức đủ điều, ngôi tiên đã sẵn, vì chưa dứt giận hờn, lập trận dữ nên mang họa, nay phong chức Ðẩu chánh thần, ngồi trên phương Bắc, cai trị các vì tinh tú, ám mươi bốn ngàn vì sao lớn nhỏ đều được sai khiến.

Năm bộ Ðẩu kể ra sau:

Ðông Đẩu tinh quân gồm có các thần: Tô Hộ, Kim Khuê, Cơ Thúc Minh, Triệu Bính.

Tây Đẩu tinh quân gồm có: Hoàng Thiên Lộc, Long Hoàn, Tôn Tử Võ, Hồ Thắng, Hồ Văn Bằng.

Trung Đẩu tinh quân gồm có: Lỗ Nhân Kiệt, Triều Lôi, Cơ Thúc Thăng, Cơ Bá Ấp Khảo làm Trung Thiên Bắc Cực tử vi đại đế.

Nam Đẩu Tinh quân gồm có: Châu Kỷ, Hồ Lôi, Cao Quý, Dư Thành.

Bắc Đẩu tinh quân gồm có: Thiên Cang, Hoàng Thiên Tường, Văn Khúc, Tỉ Can, Võ Khúc, Ðậu Dung, Tả phụ Hàng Thăng, Hữu bậc Hàng Biên, Phú quân Tô Toàn Trung, Thăng lang Ngạt Thuận, Cự môn Quách Thần, Chiêu diên Ðổng Trung.

Các vì sao được phong như sau:

Tên sao: Tên người

Thanh Long: Ðặng Cửu Công.

Ðằng Xà: Trương Sơn.

Thái Dương: Từ Cái.

Thái Âm: Khương hoàng hậu.

Câu Trận: Lôi Bàng.

Bạch Hổ: Ân Thành Tú.

Chu Tước: Mã Phương.

Huyền Võ: Từ Khôn.

Ngọc Ðường: Thương Dung.

Thiên Quý: Cơ Khúc Càng.

Long Ðức: Hồng Cẩm.

Hồng Loan: Long Kiết công chúa.

Thiên Hỉ: Trụ Vương.

Thiên Đức: Mai Bá.

Nguyệt Đức: Hạ Chiêu.

Thiên Xá: Triệu Khải.

Mạo Đoan: Giả thị.

Kim Phủ: Tiêu Trăng.

Mộc Phu: Ðặng Hoa.

Thủy Phủ: Dư Nguyên.

Hỏa Phủ: Hỏa Linh thánh mẫu.

Thổ Phủ: Thổ Hành Tôn.

Lục Hiệp: Ðặng Thiền Ngọc.

Bất Sĩ: Ðỗ Nguyên Tiến.

Lực Sĩ: Ô Văn Hóa.

Tấn Thơ: Dao Cách.

Hà Khôi: Hoàng Phi Bưu.

Nguyệt Khôi: Triệt Ðịa phu nhân.

Ðế Xa: Khương Hoàng Sở.

Thiên Tự: Hoàng Phi Báo.

Hoàng Ân: Lý Cẩm.

Thiên Y: Tiên Báo.

Ðịa Hậu: Hoàng quý phi.

Trạch Long: Cơ Thúc Ðức.

Phục Long: Hoàng Minh.

Dịch Mã: Lôi Khai.

Huỳnh Phan: Ngụy Bôn.

Báo Vĩ: Ngô Khiêm.

Tán Môn: Trương Quế Phương.

Ðiều Khách: Phong Lâm.

Câu Giảo: Bí Trọng.

Quyện Thiệt: Vưu Hồn.

La Hầu: Bành Tuân.

Kế Đô: Vương Báo.

Phi Liêm: Cơ Thúc Khôn.

Bạo Hao: Sùng Hầu Hổ.

Tiểu Hao: Ân Phá Bại.

Quách Sách: Khưu Dẫn.

Lang Cang: Long An Khiết.

Phi Đâu: Thái Loan.

Ngũ Quỷ: Ðặng Tú.

Dương Nhận: Triệu Thăng.

Huyết Quang: Tôn Diệm Hồng.

Quan Phù: Phương Nghĩa Chân.

Cô Thần: Dư Hóa.

Thiên Cẩu: Quý Khương.

Binh Phù: Vương Tá.

Toàn Cốt: Trương Phụng.

Tử Phù: Biện Kim Long.

Thiên Bại: Bá Hiển Trung.

Phù Trầm: Trịnh Xuân.

Thiên Sát: Biện Kiết.

Tuế Sát: Trần Canh.

Tuế Hình: Từ Phương.

Tuế Phá: Triều Ðiền.

Ðộc Hỏa: Âu Dương Thuần.

Huyết Chi: Mã Trung.

Vong Thần: Cơ Thúc Ngang.

Nguyệt Phá: Vương Hổ.

Nguyệt Du: Thạch Cơ.

Nguyệt Yểm: Giao Trung.

Thất Sát: Trương Khuê.

Ngũ Cốc: Ân Hồng.

Trừ Sát: Dư Trung.

Thiên Hình: Âu Dương Thiên Lộc.

Thiên La: Trần Ðồng.

Ðịa Võng: Cơ Thúc Kiết.

Thiên Không: Mai Võ.

Huê Cái: Ngao Bính.

Thập Ác: Chu Tín.

Tàm Súc: Huỳnh Nguyên Tuế.

Ðào Hoa: Cao Lan Anh.

Tảo Chẩu: Mã thị.

Ðại Họa: Lý Cấn.

Lang Tịch: Hàng Vinh.

Phi Ma: Lâm Thiện.

Cửu Xủ: Long Tu Hổ.

Nhất Tam Thi: Tác Kiên.

Nhị Tam Thi: Tác Cường.

Tam Tam Thi: Tác Dõng.

Ấm Thác: Kim Thành.

Dương Sai: Mã Thành Long.

Nhân Sát: Công Tôn Ðạt.

Tứ Phế: Viên Hồng.

Ngũ Cùng: Tôn Hiệp.

Ðịa Không: Mai Ðức.

Hồng Diệm: Dương quý phi.

Lưu Hà: Võ Vinh.

Quả Tú: Châu Thăng.

Thiên Ôn: Kim Ðại Thăng.

Hoán Vu: Ðài Lễ.

Thai Thần: Cơ Thúc Lễ.

Phục Đoạn: Trư Tử Chân.

Phản Ngâm: Dương Hiển.

Phục Ngâm: Dao Thứ Long.

Ðao Châm: Thường Hạo.

Diệt Một: Trần Kế Trình.

Tuế Yểm: Bành Tổ Thọ.

Phá Tối: Ngô Long.

Nhị thập bát tú (các vì sao này đã rút ra nói ở trận Vạn Tiên rồi, nay xin kể tắt): Giác, Cang, Dê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, Đầu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, Vị, Mao, Tất, Chỉ, Sấm, Tỉnh, Quý, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chuẩn.

Tam thập lục thiên cang, tức ba mươi sáu vì sao Ðẩu Tử trận Vạn Tiên (không có trong truyện):

Tên sao: Tên người

Thiên Khôi: Cao Diễn.

Thiên Cang: Huỳnh Chơn.

Thiên Cơ: Lư Xương.

Thiên Giang: Kỷ Xương.

Thiên Dõng: Giao Công Hiếu.

Thiên Hùng: Thi Cối.

Thiên Mãnh: Tôn Ất.

Thiên Oai: Lý Báo.

Thiên Anh: Chu Nghĩa.

Thiên Quý: Trần Khảm.

Thiên Phú: Lê Tiên.

Thiên Mãng: Phương Bảo.

Thiên Cô: Chiêm Tú.

Thiên Thương: Lý Hồng Nhơn.

Thiên Quyền: Vương Long Mậu.

Thiên Thiệp: Ðặng Ngọc.

Thiên Ám: Lý Tân.

Thiên hựu: Từ Chánh Ðạo.

Thiên Không: Ðiển Thông.

Thiên Tốc: Ngô Húc.

Thiên Dị: Lữ Tư Thành.

Thiên Sát: Nhậm Lại Sinh.

Thiên Vi: Cung Thanh.

Thiên Tổn: Ðường Thiên Chánh.

Thiên Bại: Thân Lễ.

Thiên Lao: Văn Kiệt.

Thiên Huệ: Trương Trí Hùng.

Thiên Bạo: Tất Ðức.

Thiên Khốc: Lưu Ðạt.

Thiên Xảo: Trình Tam Ích.

Thất thập nhị địa sát (không có trong truyện):

Ðịa khôi: Trần Kế Chân.

Ðịa Sát: Huỳnh Kiển Nguyên.

Ðịa Hung: Lỗ Tu Ðức.

Ðịa Oai: Hồ Bá Nhạn.

Ðịa Anh: Tôn Tường.

Ðịa Kỳ: Vương Bình.

Ðịa Mãnh: Bá Hữu Hoạn.

Ðịa Văn: Hoa Cao.

Ðịa Chánh: Khao Cách.

Ðịa Tịch: Lý Toại.

Ðịa Hạc: Lưu Hoành.

Ðịa Cường: Hạ Tường.

Ðịa Ám: Dư Trung.

Ðịa Phụ: Bao Long.

Ðịa Hội: Lỗ Chi.

Ðịa Tá: Huỳnh Bính Khánh.

Ðịa Hưu: Trương Kỳ.

Ðịa Linh: Quách Kỷ.

Ðịa Thú: Kim Nam Ðạo.

Ðịa Vi: Trần Nguyên.

Ðịa Huệ: Xa Khôn.

Ðịa Hạo: Tang Thành Ðạo.

Ðịa Mặc: Chu Canh.

Ðịa Xương: Tề Công.

Ðịa Cuồng: Hoát Chi Nguyên.

Ðịa Phi: Diệp Trung.

Ðịa Tẩu: Cố Tòng.

Ðịa Xảo: Lý Xương.

Ðịa Minh: Phương Kiết.

Ðịa Tấn: Từ Kiết.

Ðịa Thôi: Phán Oan.

Ðịa Mãng: Trát Công.

Ðịa Toại: Khổng Thành.

Ðịa Chu: Giao Kim Tu.

Ðịa Ẩn: Nịnh Tam Ích.

Ðịa Dị: Dư Trí.

Ðịa Lý: Ðổng Trinh.

Ðịa Tuấn: Viễn Ðảnh Tướng.

Ðịa Lạc: Uông Tường.

Ðịa Thiệp: Cảnh Nhan.

Ðịa Tốc: Hình Tam Loan.

Ðịa Trấn: Khương Trung.

Ðịa Kê: Khổng Thiệu Triệu.

Ðịa Ma: Lý Dượt.

Ðịa Yêu: Cung Thiên.

Ðịa U: Ðoạn Thanh.

Ðịa Phục: Môn Ðạo Chánh.

Ðịa Tịch: Tố Lâm.

Ðịa Không: Tiên Ðiển.

Ðịa Cô: Ngô Tứ Ngọc.

Ðịa Kim: Khuôn Ngọc.

Ðịa Đoản: Thái Công.

Ðịa Giác: Lam Hổ.

Ðịa Tù: Tống Lộc.

Ðịa Tàn: Quan Bâu.

Ðịa Bình: Long Thành.

Ðịa Tổn: Huỳnh Ô.

Ðịa Bô: Không Ðạo Linh.

Ðịa Sát: Trương Hoàn.

Ðịa Ác: Lý Tín.

Ðịa Xủ: Từ Sơn.

Ðịa Số: Cát Phương.

Ðịa Ám: Tiêu Long.

Ðịa Hình: Tần Tường.

Ðịa Tráng: Võ Diễn Công.

Ðịa Liệc: Phạm Bân.

Ðịa Kiện tinh: Diệp Kiển Xương.

Ðịa Bao tinh: Giao Hoa.

Ðịa Tặc: Tôn Kiết.

Ðịa Cẩu: Trần Mộng Canh.

Cửu Diện tinh quân:

1. Sùng Ứng Bưu.

2. Cao Hệ Bình.

3. Hàng Bàng.

4. Lý Tế.

5. Vương Phong.

6. Lưu Cấm.

7. Vương Từ.

8. Bành Cửu Nguyên.

9. Lý Tam Ích.

Thủy Ðức tinh quân:

1. Cơ Thủy báo: Dương Chân.

2. Thủy Ðức tinh: Lỗ Hùng.

3. Bích Thủy du: Phương Tiết Thanh.

4. Sâm Thủy viên: Tôn Tường.

5. Chẩn Thủy dẫn: Hồ Ðạo Nguyên.”

Các vị tinh tú được phong rồi lạy tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền Bá Dẫm dẫn Ân Giao, Dương Nhậm và Bổn bộ lên, rồi đọc sắc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Ân Giao là con của vua Trụ, vì nóng lòng mẹ nên động đến cha, thiếu chút nữa anh em phải lụy, sau cãi lời thầy dạy, không kể lời thề, tuy nghe Thân Công Báo mặc lòng, song cũng tại mình bội sư mang họa.

Còn Dương Nhậm can vua mà bị khoét mắt, sau về Chu vì chúa liều mình.

Vậy phong Ân Giao chức Trị Niên thái quân, coi điều lành dữ trong năm, phong Dương Nhậm làm Giáp Tí thái tuế, đem các vị Bổn hộ tuần du xét người lành dữ.

Bộ hạ hai vị thần thái tuế kể ra sau đây:

1. Nhật Du thần: Ôn Lương.

2. Dạ Du thần: Kiều Khôn.

3. Tăng Phước thần: Tiết Ác Hổ.

4. Tôn Phước thần: Hàng Ðộc Long.

5. Hiển Đạo thần: Phương Bật.

6. Khai Lộ thần: Phương Tướng.

7. Trị Niên thần: Lý Bình.

8. Trị Nguyệt thần: Huỳnh Thừa Ất.

9. Trị Nhật thần: Chu Ðáng.

10. Trị Thời thần: Lưu Ðồng.”

Các thần được phong đều tạ ơn lui xuống đài.

Tử Nha truyền đòi anh em Vương Ma lên rồi đọc sắc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Anh em Vương Ma trước ở tại Cửu Long đảo, bởi không giữ phần thanh tịnh, xuống trần lo việc can vua nên mất tiên cang, phải sa thần đạo. Nay phong bốn anh em họ Vương làm tứ thánh đại nguyên soái, hầu hạ đền Linh Tiêu.

Bốn người này là: Vương Ma, Dương Sum, Cao Hữu Càng, Lý Hưng Bá.”

Bốn thần tạ ơn lui gót.

Tử Nha truyền đòi Triệu Công Minh và bốn vị Kiết thần lên rồi tuyên đọc sắc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Triệu Công Minh công quả đã cao, tu hành phải đạo, bởi nghe tiếng thị phi mà nóng tính nên sa vào trần tục, chuốc lấy rủi ro, sống không được thành tiên, chết cũng về chính quả, nay phong làm chức Kim Long như ý chánh nhất Long Hổ, Huyền Đăng chân quân, quản xuất bốn vị chánh thần mà cứu giúp người lương thiện.

Bốn vị chánh thần phong như sau:

1. Chu Bửu thiên tôn: Tiêu Thăng.

2. Nạp Trân thiên tôn: Tào Bửu.

3. Chiêu Tài sứ giả: Triệu Cửu Công.

4. Lợi Thị tiên quân: Dao Thiếu Tư.”

Năm vị chánh thần tạ ơn lui xuống.

Tử Nha truyền dời bốn anh em họ Ma lên đài, rồi đọc sắc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Bốn anh em họ Ma học được phép lạ, ý muốn chống trời, song thấy ngay vua cũng khá khen, nghĩ tử tiết càng thêm thương, nay phong bốn người làm tứ đại thiên vương, coi bốn chữ: Phong, Điều, Võ, Thuận.

Ma Lễ Thanh làm Tăng Trưởng thiên vương, cầm Thanh Quang bửu kiếm.

Ma Lễ Hồng làm Quang Mục thiên vương, cầm Hỗn Nguyên tán.

Ma Lễ Hải làm Trì Quốc thiên vương, cầm đàn tỳ bà.

Ma Lễ Thọ làm Ða Văn thiên vương, cầm Hoa Hồ điêu.”

Bốn vị Thiên vương tạ ơn lui xuống đài.

Tử Nha truyền dẫn Trịnh Luân và Trần Kỳ lên, tuyên đọc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Trịnh Luân bỏ Trụ về Chu, phải trang hiền thần, vận lương ra trận đáng bậc công lao, chưa hưởng quyền cao đã lìa trần thế.

Còn Trần Kỳ tuy đón binh Chu, cãi thiên mệnh, song lòng ngay với chúa, cũng đáng khen.

Vậy phong hai người làm Hanh Ngáp nhị tướng, giữ cửa núi Tây phương.”

Hai thần tạ ơn lui xuống.

Tử Nha truyền dẫn vợ chồng Dư Hóa Long lên rồi đọc sắc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Cha con Dư Hóa Long thờ chúa hết lòng, đáng tôi lương đống, liều thân trọn tiết, nên hưởng lửa hương. Nay phong Dư Hóa Long làm chức Chủ Đậu Bích Hà nguyên quân, vợ là Kim thị phong chức Vệ Phòng thánh mẫu. Chồng coi việc bông, trái, vợ cứu việc sinh thai.

Còn năm người con phong chức Ngũ Phương Chủ Đậu thánh thần như sau:

1. Ðông phương chủ đậu thánh thần: Dư Ðạt.

2. Tây phương chủ đậu thánh thần: Dư Triệu.

3. Nam phương chủ đậu thánh thần: Dư Quang.

4. Bắc phương chủ đậu thánh thần: Dư Tiên.

5. Trung ương chủ đậu thánh thần: Dư Ðức.”

Vợ chồng, con cái Dư Hóa Long tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền đòi Tam Cô lên, tuyên đọc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Ba chị em Vân Tiêu tuy học đạo lớp Thiên Hoàng mà chưa chứng quả, vì nóng báo cừu huynh trưởng lập trận Hoàng Hà hại người đại đức nên phải lụy thân, nay phong ba người làm Cảm Ứng Tùy Thế tiên cô, tuy làm vị nương nương, song phải coi việc sinh sản mà đền tội hại tiên ra phàm.

Cảm Ứng tùy Thế tiên cô gồm có:

1. Vân Tiêu nương nương.

2. Quỳnh Tiêu nương nương.

3. Bích Tiêu nương nương.”

Cả ba vị tiên cô đều tạ ơn lui gót.

Tử Nha truyền dẫn Thân Công Báo lên đài, tuyên đọc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Thân Công Báo tu theo Xiển giáo, dám cãi lời thầy, quyết trợ Trụ đánh Chu, bày đặt dụ dỗ nhiều người làm bậy, tuy số trời đã định, kẻ có tên trong bảng phải bỏ mình, song lỗi ấy thật khó dung, đã một lần thề thốt mà không chừa thói cũ, nay dù mang họa, nhưng nghĩ tình phong cho làm Phân Thủy tướng quân, coi nước lớn, nước ròng tại Ðông hải hay việc ấm lạnh trong hai mùa. Hạ thì giá tan, đông thì nước đặc, nếu làm trái lại sẽ bị phạt nặng nề.”

Thân Công Báo tạ ơn lui xuống biển.

Các vị thần ai giữ việc ấy, đều rời khỏi đài. Từ ấy trong đài hết âm khí, gió hòa, nắng tốt như thường. Tử Nha xuống đài, truyền Nam Cung Hoát về đền, ra lệnh cho bá quan văn võ ngày mai phải đến Kỳ Sơn cho đủ mặt.

Ngày hôm sau bá quan văn võ tề tựu, đồng ra mắt Tử Nha, Tử Nha truyền trói Phi Liêm và Ác Lai lại. Hai người thất kinh kêu lớn:

– Chúng tôi phạm tội là kẻ bày cho vua Trụ làm hại dân nước thì thật có công đối với nhà Chu, sao thừa tướng lại bắt tội? Cơ nghiệp này nếu Trụ Vương không nghe lời chúng tôi phá hủy thì làm sao hôm nay rơi vào tay nhà Chu được? Kẻ được thiên hạ lại không biết ơn chúng tôi sao?

Tử Nha nói:

– Chúng bay thật là đứa gian hùng, thốt ra nhiều lời kỳ dị, nếu để chúng bay sống thì cơ nghiệp nhà Chu có ngày bị hại.

Nói rồi truyền võ sĩ đem hai người ra xử trảm. Tử Nha lại lên đài Phong Thần tuyên đọc:

“Thái thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Phi Liêm và Ác Lai là hai tôi gian nịnh, ngỡ trộm ấn cầu vinh, không dè đem thân đi nạp, bởi có tên trong bảng Phong Thần nên khó trốn. Nay phong Phi Liêm làm Băng Tiêu, Ác Lai làm Ngõa Giải tuy là chức xấu, không được làm hung.”

Phi Liêm và Ác Lai cúi đầu nghe đọc sắc xong tạ ơn bay đi. Tử Nha trở xuống đài, bá quan đều về đền hết.

 Trang trước Trang sau 
avatar
  Subscribe  
Thông báo về