Nhân vật Phong thần diễn nghĩa 4.37/5 (43)

 1. *Ác Lai – quan hạ đại phu nhà Thương, gian thần, bị Khương Tử Nha chém, Ngõa Giải.
 2. *Ân Hồng – con thứ hai của Trụ Vương và Khương hoàng hậu, được Xích Tinh Tử cứu, phản thầy, bị cháy thành tro trong Thái Cực đồ, thần Đẩu bộ. Bửu bối: Âm Dương cảnh, Tử Thọ tiên y, Thủy Hỏa phong.
 3. *Ân Giao – con cả của Trụ Vương và Khương hoàng hậu, được Quảng Thành Tử cứu, bị lưỡi cày lủng đầu chết, Trị Niên thái quân, đứng đầu Bổn bộ. Bửu bối: Phiên Thiên ấn, Lạc Hồn chung, Thư Hùng kiếm.
 4. *Ân Phá Bại – tướng nhà Thương, truy bắt Ân Giao, truy bắt Văn Vương, ngu trung, bị Khương Văn Hoán giết, thần Đẩu bộ.
 5. Ân phu nhân – vợ Lý Tịnh, mẹ Na Tra.
 6. *Ân Thành Tú – tướng nhà Thương, con Ân Phá Bại, bị Khương Văn Hoán giết, thần Đẩu bộ.
 7. *Âu Dương Thuần – tướng trấn ải Lâm Đồng nhà Thương, bị Nhuế Kiết giết, thần Đẩu bộ.
 8. *Âu Thiên Lân – học trò của Lữ Nhạc, bị Ngọc Đảnh giết, phong thần Ôn bộ. Bửu bối: gươm phép.
 9. *Bá Ấp Khảo – con cả của Văn Vương, Trung Đẩu tinh quân.
 10. *Bá Dẫm – tổng binh của Hoàng Đế Hiên Viên đi đánh Xi Vưu, hồn được Khương Tử Nha cứu, phong Thanh Phước thần, đứng đầu 8 bộ gồm 365 vị.
 11. Bá Di – quan nhà Thương, can Trụ Vương giết 3 trấn chư hầu, ngăn Võ Vương đánh Trụ.
 12. Bá Đạt – một trong bát tuấn của nhà Chu.
 13. *Bá Hiển Trung – tướng của Hồng Cẩm, bị Đặng Cửu Công giết, thần Đẩu bộ.
 14. Bá Hoạt – một trong bát tuấn của nhà Chu.
 15. *Bá Lâm – tiên Triệt giáo, cá sấu tinh, một trong nhị thập bát tú, Giác Mộc giao.
 16. Bạch Hạc đồng tử – đệ tử Nguyên Thỉ.
 17. *Bạch Lễ – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, cưỡi hươu, chủ trận Liệt Diệm, bị Lục Yểm giết, thiên quân.
 18. *Bàng Hoằng – tướng cướp núi Nhị Long, theo Ân Hồng, bị Na Tra giết, phong làm thiên quân.
 19. *Bành Tổ Thọ – Đông Bắc Cổn Chu hầu, bị Ngô Long giết, thần Đẩu bộ.
 20. *Bành Tuân – tướng của Từ Cái, có trận phép hạm đạm, bị Lôi Chấn Tử giết, thần Đẩu bộ.
 21. *Bí Trọng – trung gián thượng đại phu nhà Thương, nịnh thần, vu oan hại chết Khương hoàng hậu, bị Khương Tử Nha chém đầu để tế đài Phong Thần, thần Đẩu bộ.
 22. *Bích Tiêu tiên cô – tiên ở động Tam Cô, Tam Tiên đảo, em gái Triệu Công Minh, bị Nguyên Thỉ giết, Cảm Ứng Tùy Thế tiên cô. Bửu bối: Hỗn Nguyên đấu (bị Lão Tử thu).
 23. Bích Vân đồng nữ – học trò Nữ Oa.
 24. *Biện Kiết – con Biện Kim Long, bị Đặng Côn và Nhuế Kiết truyền chém, thần Đẩu bộ. Bửu bối: Bá Cốt phang.
 25. *Biện Kim Long – tướng của Âu Dương Thuần, bị Hoàng Phi Hổ giết, thần Đẩu bộ.
 26. Bình Linh Vương – chư hầu tại Đông hải, phản lại nhà Thương.
 27. *Cao Bính – tiên Triệt giáo, nhím tinh, một trong nhị thập bát tú, Dê Thổ lạc.
 28. *Cao Chấn – tiên Triệt giáo, heo tinh, một trong nhị thập bát tú, Thất Hỏa trư, phong thần Hỏa bộ.
 29. Cao Định – tướng của Sùng Hắc Hổ.
 30. Cao Giác – tướng được Phi Liêm chiêu an, Liễu quỷ ở núi Kỳ Bàng, em Cao Minh, tai nghe ngàn dặm, bị Khương Tử Nha giết.
 31. *Cao Hữu Càng – tiên Triệt giáo tại Cửu Long đảo, cưỡi con beo gấm, một trong tứ thánh, bị Khương Tử Nha giết. Bửu bối: Hỗn Nguyên Bửu châu.
 32. Cao Kế Năng – tướng của Khổng Tuyên, bị Hoàng Phi Hổ giết. Bửu bối: ong phép.
 33. *Cao Lan Anh – vợ Trương Khuê, bị Na Tra giết, thần Đẩu bộ. Bửu bối: kim phép.
 34. Cao Minh – tướng được Phi Liêm chiêu an, Đào tinh ở núi Kỳ Bàng, mắt thấy ngàn dặm, bị Khương Tử Nha giết.
 35. *Cao Quý – tướng của Khưu Dẫn, bị Hoàng Thiên Tường giết, Nam Đẩu Tinh quân.
 36. *Châu Bửu – tiên Triệt giáo, chuột tinh, một trong nhị thập bát tú, Hư Nhật thử.
 37. *Châu Chiêu – tiên Triệt giáo, cọp tinh, một trong nhị thập bát tú, phong thần Hỏa bộ.
 38. *Châu Kỷ – tướng của Hoàng Phi Hổ, nghĩ kế để Hoàng Phi Hổ phản Trụ, Nam Đẩu Tinh quân.
 39. *Châu Thăng – quan giữ lầu Trích Tinh của Trụ Vương, thiêu Trụ Vương, tự thiêu, thần Đẩu bộ.
 40. *Châu Tín – học trò của Lữ Nhạc, bị Dương Tiễn giết, phong thần Ôn bộ. Bửu bối: khánh phép.
 41. Chu Công Đán – con thứ 4 của Văn Vương, một trong tứ hiền nhà Chu, vua nước Lỗ.
 42. *Chu Tín – tướng của Khổng Tuyên, bị Lôi Chấn Tử giết, thần Đẩu bộ.
 43. Chuẩn Đề đại sư – tiên Tây phương. Đệ tử: Mã Nguyên.
 44. Chung Chí Minh – Đông Nam Hiệp Chu hầu.
 45. *Cơ Thúc Càng – con thứ 12 của Văn Vương, bị Phong Lâm giết, thần Đẩu bộ.
 46. Cơ Thúc Độ – con của Văn Vương, giám độ Võ Cảnh tại Triều Ca, vua nước Thái.
 47. Cơ Thúc Miễn – con của Văn Vương, bị Trương Khuê giết.
 48. *Cơ Thúc Minh – con thứ 72 của Văn Vương, bị Hồng Cẩm giết, Ðông Đẩu tinh quân.
 49. *Cơ Thúc Thăng – con của Văn Vương, bị Trương Khuê giết, Trung Đẩu tinh quân.
 50. Cơ Thúc Tiên – con của Văn Vương, giám độ Võ Cảnh tại Triều Ca, vua nước Quản.
 51. Cơ Xương – Tây Bá hầu, Văn Vương.
 52. Cổn Quyên – cung nga của Đắc Kỷ, bày mưu với Bí Trọng hại Khương hoàng hậu.
 53. *Công Tôn Đạt – tướng của Âu Dương Thuần, thần Đẩu bộ.
 54. Cù Lưu Tôn – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Phi Long, núi Hiệp Long, họ trò Nguyên Thỉ, phá trận Địa Liệt, theo Tiếp Dẫn sang Tây phương tu luyện. Đệ tử: Thổ Hành Tôn. Bửu bối: Khổn Tiên thằng.
 55. Cù Thủ tiên – tiên Triệt giáo, là con sư tử lông xanh thành tinh, bị Văn Thù bắt đem cưỡi.
 56. *Dao Cách – quan đại phu nhà Thương, can gián Trụ Vương không giết cung nga bằng Sái Bồn, nhảy từ lầu Trích Tinh xuống tự vận, thây bị ném xuống Sái Bồn cho rắn ăn, thần Đẩu bộ.
 57. *Dao Công Bá – tiên Triệt giáo, thỏ tinh, một trong nhị thập bát tú, Phòng Nhật thố.
 58. Dao Phước – quân hầu tại trạm Kim Đình, ngâm thơ ban đêm để cảnh tỉnh 3 vị trấn chư hầu.
 59. Dao Sở Lượng – Tây Nam Dự Chu hầu.
 60. *Dao Thiếu Tư – học trò Triệu Công Minh, đi trộm Đinh Đầu Bất thư cứu Triệu Công Minh không thành, bị Na Tra giết, chánh thần.
 61. *Dao Thứ Long – Hữu bá, bị Thường Hạo giết, thần Đẩu bộ.
 62. Dao Trung – quan thượng đại phu nhà Thương.
 63. Doãn Công – tướng nhà Chu.
 64. *Dư Đạt – con cả của Dư Hóa Long, bị Vi Hộ giết, Ngũ Phương Chủ Đậu thánh thần.
 65. *Dư Đức – con Dư Hóa Long, tạo ôn dịch, bị Lý Tịnh giết, Ngũ Phương Chủ Đậu thánh thần.
 66. *Dư Hóa – tướng của Hàng Vinh, bị Dương Tiễn giết, thần Đẩu bộ. Bửu bối: Lục Hồn Phang, Hóa Huyết đao.
 67. *Dư Hóa Long – tướng trấn ải Đồng Quan nhà Thương, tự vận chết, Chủ Đậu Bích Hà nguyên quân.
 68. *Dư Khánh – tướng của Văn Trọng, bị Hoàng Thiên Hóa giết, phong làm thiên quân.
 69. *Dư Nguyên – tiên Triệt giáo ở Bồng Lai, bị Lục Yểm giết, thần Đẩu bộ. Đệ tử: Dư Hóa. Bửu bối: Kim Quang tỏa, túi Càn Khôn.
 70. *Dư Quang – con thứ 3 của Dư Hóa Long, bị Lôi Chấn Tử giết, Ngũ Phương Chủ Đậu thánh thần.
 71. *Dư Thành – tướng của Khưu Dẫn, bị Đặng Cửu Công giết, Nam Đẩu Tinh quân.
 72. *Dư Tiên – con Dư Hóa Long, bị Dương Nhậm giết, Ngũ Phương Chủ Đậu thánh thần.
 73. *Dư Triệu – con thứ 2 của Dư Hóa Long, bị Dương Nhậm giết, Ngũ Phương Chủ Đậu thánh thần. Bửu bối: cờ phép.
 74. *Dư Trung – tướng của Ngạt Thuận, bị Trư Tử Chân giết, tinh quân.
 75. *Dương Chân – tiên Triệt giáo, beo tinh, một trong nhị thập bát tú, Cơ Thủy báo.
 76. Dương Dung – thái giám của Ân Giao, Ân Hồng.
 77. *Dương Hiển – dê tinh ở núi Mai Sơn, bị Dương Tiễn giết, thần Đẩu bộ.
 78. *Dương Nhậm – quan đại phu nhà Thương, bị Trụ Vương khoét mắt vì can xây Lộc đài, được Thanh Hư đạo nhân cứu, mọc ra 2 con mắt có tay, cưỡi con thú Vân Hà, bị Viên Hồng giết, Giáp Tí thái tuế, đứng đầu Bổn bộ. Bửu bối: quạt Ngũ Hỏa Thần Diệm.
 79. Dương phu nhân – vợ Tô Hộ, mẹ Đắc Kỷ.
 80. *Dương Sum – tiên Triệt giáo tại Cửu Long đảo, cưỡi con Ton Nghê, một trong tứ thánh, bị Kim Tra giết.
 81. *Dương thị – Ninh Khánh cung của Trụ Vương, tự vẫn, , thần Đẩu bộ.
 82. Dương Tiễn – học trò Ngọc Đảnh chân nhân, biết 72 phép huyền công. Bửu bối: Hạo Thiên khuyển. Đệ tử: 2 Kim Mao đồng tử.
 83. *Dương Tín – tiên Triệt giáo, giải trai tinh, một trong nhị thập bát tú, Đầu Mộc trại.
 84. *Dương Văn Huy – học trò của Lữ Nhạc, bị Vi Hộ giết, phong thần Ôn bộ. Bửu bối: roi phép.
 85. Đa Bửu đạo nhân – tiên Triệt giáo, học trò Thông Thiên. Đệ tử: Hỏa Linh thánh mẫu.
 86. Đắc Kỷ – con Tô Hộ, bị hồ ly tinh hớp hồn, vô cùng ác độc.
 87. *Đài Lễ – tướng được Phi Liêm chiêu an, chó sói tinh ở núi Mai Sơn, bị Dương Tiễn giết, thần Đẩu bộ.
 88. Đặng Côn – chư hầu nhà Thương, cháu Hoàng Phi Hổ, đầu Chu, dâng ải Lâm Đồng.
 89. *Đặng Cửu Công – tướng nhà Thương, trấn ải Tam Sơn, đầu Chu, bị Khưu Dẫn chém, thần Đẩu bộ.
 90. *Đặng Hoa – học trò Nguyên Thỉ, bị Tân Hườn giết trong trận Thiên Tuyệt, thần Đẩu bộ.
 91. *Đặng Thiền Ngọc – con gái Đặng Cửu Công, có tài ném đá ngũ quang, lấy Thổ Hành Tôn, bị Cao Lan Anh giết, thần Đẩu bộ.
 92. *Đặng Trung – tướng cướp được Văn Trọng thu dụng, bị Na Tra giết, phong làm thiên quân.
 93. *Đặng Tú – con của Đặng Cửu Công, phó tiên phong, thần Đẩu bộ.
 94. Đạo Hạnh thiên tôn – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Ngọc Ốc, núi Kim Đình, học trò Nguyên Thỉ. Đệ tử: Hàng Độc Long, Tiết Ác Hổ, Vi Hộ.
 95. *Đào Vinh – tướng cướp được Văn Trọng thu dụng, bị Hoàng Thiên Tường giết, phong làm thiên quân. Bửu bối: Tụ Phong phan
 96. *Đậu Dung – tướng nhà Thương, trấn ải Du Hồn, bị Khương Văn Hoán giết, Bắc Đẩu tinh quân.
 97. Đinh Kiến Thiết – Bân Chu bá.
 98. Đinh Sách – người hiền ở Triều Ca, được Phi Liêm chiêu an, bị Na Tra giết.
 99. Độ Ách chân nhân – tiên động Bát Bửu, núi Cửu Đảnh, sư đệ Linh Bửu, bạn Nhiên Đăng, thầy Lý Tịnh. Bửu bối: Định Phong châu.
 100. *Ðỗ Nguyên Tiến – quan coi chuyện thiên văn nhà Thương, bị Trụ Vương chém đầu vì can gián, thần Đẩu bộ.
 101. *Đổng Toàn – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, chủ trận Phong Hầu, bị Từ Hàng giết, phong làm thiên quân.
 102. *Đổng Trung – người ở Triều Ca, bạn Đinh Sách, được Phi Liêm chiêu an, bị Khương Văn Hoán giết, Bắc Đẩu tinh quân.
 103. *Giả thị – vợ Hoàng Phi Hổ, bị Trụ Vương ép rượu, nhảy lầu tự tử, thần Đẩu bộ.
 104. *Giao Tân – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, chủ trận Lạc Hồn, bị Xích Tinh Tử giết, phong làm thiên quân.
 105. *Giao Trung – tướng của Đậu Dung, tự vẫn, thần Đẩu bộ.
 106. *Hạ Chiêu – quan đại phu nhà Thương, tức giận đi giết Trụ Vương, nhảy lầu chết, thần Đẩu bộ.
 107. Hạ Thân – tướng của Trần Ngô, mưu mô xảo quyệt.
 108. *Hạm Chi tiên cô – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, bị Khương Tử Nha giết, phong Trợ Phong thần, coi việc gọi gió. Bửu bối: túi gió.
 109. *Hàng Biên – con của Hàng Vinh, bị Tử Nha chém, Bắc Đẩu tinh quân.
 110. *Hàng Độc Long – học trò Đạo Hạnh thiên tôn, đem lương đến giúp Tây Kỳ, bị Triệu Giang giết trong trận Địa Liệt, thần Bổn bộ.
 111. *Hàng Thăng – con của Hàng Vinh, bị Tử Nha chém, Bắc Đẩu tinh quân.
 112. *Hàng Vinh – tướng trấn ải Tị Thủy nhà Thương, ngã xuống thành chết, thần Đẩu bộ.
 113. *Hầu Thái Ất – tiên Triệt giáo, én tinh, một trong nhị thập bát tú, Nguy Nguyệt yến.
 114. *Hồ Đạo Nguyên – tiên Triệt giáo, trùng tinh, một trong nhị thập bát tú, Chuẩn Thủy dẫn.
 115. Hồ Hỉ Mị – cửu đầu trĩ kê tinh, bạn Đắc Kỷ, bị Tử Nha chém.
 116. *Hồ Lôi – tướng nhà Thương, em Hồ Thắng, Nam Đẩu Tinh quân.
 117. *Hồ Thắng – tướng nhà Thương, thay Ma gia tứ tướng trấn ải Giai Mộng, bị Khương Tử Nha lừa chém, Tây Đẩu tinh quân.
 118. *Hồ Vân Bàng – tướng của Hồ Thắng, bị Tô Toàn Trung giết, Tây Đẩu tinh quân.
 119. *Hỏa Linh thánh mẫu – tiên ở núi Khưu Minh, bị Quảng Thành Tử giết, thần Đẩu bộ. Đệ tử: Hồ Lôi. Bửu bối: mũ Kim Hà, Hổ Nguyên chùy.
 120. Hoàng Cổn – tướng trấn ải Giới Bài nhà Thương, cha Hoàng Phi Hổ, đầu Chu.
 121. *Hoàng Minh – tướng của Hoàng Phi Hổ, nhiều mưu kế, kích Hoàng Phi Hổ phản Trụ, lừa Hoàng Cổn đầu Chu, thần Đẩu bộ.
 122. *Hoàng Phi Báo – em Hoàng Phi Hổ, thần Đẩu bộ.
 123. *Hoàng Phi Bưu – em Hoàng Phi Hổ, bị Trương Khuê giết, thần Đẩu bộ.
 124. *Hoàng Phi Hổ – trấn quốc Võ Thành Vương nhà Thương, khai quốc Võ Thành Vương nhà Chu, tính tình trung nghĩa, ngay thẳng, nhân đạo, bị Trương Khuê giết, phong Đông Nhạc Thái Sơn, cai trị phần hồn.
 125. *Hoàng thị – Tây cung của Trụ Vương, em Hoàng Phi Hổ, bị Trụ Vương ném xuống lầu Trích Tinh, thần Đẩu bộ.
 126. *Hoàng Thiên Hóa – con cả Hoàng Phi Hổ, học trò Thanh Hư đạo nhân, cưỡi Ngọc Kỳ lân, bị Cao Kế Năng giết, phong Bỉnh Linh Công, cai trị 3 hòn núi. Bửu bối: gươm Mật Tà, Toàn Tâm đinh, Hỏa Long phiêu.
 127. *Hoàng Thiên Lộc – con thứ 2 Hoàng Phi Hổ, Tây Đẩu tinh quân.
 128. Hoàng Thiên Tước – con thứ 3 Hoàng Phi Hổ.
 129. *Hoàng Thiên Tường – con út Hoàng Phi Hổ, tướng mạnh nhất của nhà Chu, bị Khưu Dẫn chém, Bắc Đẩu tinh quân.
 130. Hoằng Yêu – tướng nhà Chu, đi hối lộ Vưu Hồn để cứu Văn Vương.
 131. *Hồng Cẩm – tướng nhà Thương, thay Trương Sơn trấn ải Tam Sơn, bị Kim Linh thánh mẫu giết, thần Đẩu bộ. Bửu bối: cờ phép, Kình Long.
 132. Hồng Quân lão tổ – Đạo Tổ. Đệ tử: Lão Tử, Nguyên Thỉ, Thông Thiên.
 133. Huyền Đô đại pháp sư – tiên Xiển giáo ở động Huyền Đô, cung Bát Cảnh, học trò của Lão Tử.
 134. Huỳnh Long chân nhân – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Ma Cô, núi Nhị Tiên, cưỡi hạc.
 135. *Huỳnh Nguyên Tuế – phi hổ đại tướng của Sùng Hầu Hổ, bị Nam Cung Hoát chém, thần Đẩu bộ.
 136. *Huỳnh Thương – tiên Triệt giáo, gà tinh, một trong nhị thập bát tú, Mao Nhật kê.
 137. *Huỳnh Tiêu tiên cô – tiên ở động Tam Cô, Tam Tiên đảo, em gái Triệu Công Minh, bị Nguyên Thỉ giết, Cảm Ứng tùy Thế tiên cô.
 138. Khắc Vân – người hầu của Tỉ Can.
 139. Khổng Tuyên – tổng binh ra trấn ải Tam Sơn thay Hồng Cẩm, là con công 1 mắt, có 5 đạo hào quang có thể thu báu vật và bắt tướng, bị Chuẩn Đề bắt.
 140. *Khương hoàng hậu – chánh cung của Trụ Vương, bị Khương Hoàn vu oan, Trụ Vương móc mắt, ủi tay cho đến chết, thần Đẩu bộ.
 141. Khương Hoàn – gia nhân của Bí Trọng, vu oan Khương hoàng hậu, bị Ân Giao giết.
 142. *Khương Hoàng Sở – Đông Bá hầu, trị vì Đông Lỗ, cha của Khương hoàng hậu, bị Trụ Vương lóc thịt, thần Đẩu bộ.
 143. Khương Tử Nha – người Hứa Châu, thuộc Đông Hải, học trò Nguyên Thỉ, thừa tướng nhà Chu, cưỡi Tứ Bất Tướng, vua nước Tề. Bửu bối: roi Đả Thần tiên, Hạnh Quỳnh kỳ
 144. Khương Văn Hoán – con Khương Hoàng Sở, Đông Bá hầu.
 145. *Khưu Dẫn – tiên Triệt giáo, thần oai tướng quân nhà Thương, trấn ải Thanh Long thay Trương Quế Phương, là con lươn thành tinh, có phép hiện trái châu trên đầu gây mê sảng, bị Lục Yểm giết, thần Đẩu bộ.
 146. *Kiết Lập – tướng của Văn Trọng, bị Na Tra giết, phong làm thiên quân.
 147. *Kiều Khôn – đạo sĩ động Bạch Vân, núi Ngũ Di, bị Tống Lương giết trong trận Hóa Huyết, thần Bổn bộ.
 148. Kim Cô tiên – tiên Triệt giáo.
 149. *Kim Đại Thăng – trâu tinh ở núi Mai Sơn, bị Nam Cung Hoát chém, thần Đẩu bộ.
 150. Kim Hoa tiên – tiên Triệt giáo, chủ trận Tứ Tượng, là con hổ thành tinh, bị Từ Hàng bắt để cưỡi.
 151. *Kim Linh thánh mẫu – tiên Triệt giáo, bị Nhiên Đăng giết, đứng đầu Đẩu bộ. Đệ tử: Văn Trọng, Dư Nguyên. Bửu bối: tháp Tứ Tượng, Long Hổ như ý.
 152. Kim Mao đồng tử – 2 đạo đồng gặp Dương Tiễn tại núi Ngũ Di.
 153. *Kim Quang thánh mẫu – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, chủ trận Kim Quang, bị Quảng Thành Tử giết, phong Thiểm Điển thần, coi việc sấm chớp.
 154. Kim Quỳnh – tướng của Sùng Hầu Hổ, bị Triệu Bính giết.
 155. *Kim Thằng Dương – tiên Triệt giáo, quạ tinh, một trong nhị thập bát tú, Tất Nguyệt ô.
 156. *Kim Thành – tướng của Sùng Hầu Hổ, bị Tân Giáp giết, thần Đẩu bộ.
 157. *Kim thị – vợ Dư Hóa Long, Vệ Phòng thánh mẫu.
 158. Kim Tra – con cả Lý Tịnh, học trò Văn Thù. Bửu bối: Độn Long Thun.
 159. *La Tuyên – Diêm Trung tiên Triệt giáo, ở động Hỏa Long, cưỡi ngựa xích yên, đốt thành Tây Kỳ, bị Lý Tịnh giết, phong Hỏa Đức tinh quân, đứng đầu Hỏa bộ. Bửu bối: Vạn Lý Vân yên, bánh xe Ngũ Long, Chiếc Thiên ấn.
 160. Lão Tử – tiên Xiển giáo ở động Huyền Đô, cung Bát Cảnh, sư huynh của Nguyên Thỉ. Bửu bối: Thái Cực đồ, Phong Hỏa bồ đoàn (báu vật đệ nhất cung Huyền Đô), bức Càn Khôn, cờ Ly Địa.
 161. Linh Bửu đại pháp sư – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Nguyên Dương, núi Không Động.
 162. Linh Nha tiên – tiên Triệt giáo, chủ trận Lưỡng Nghi, là con voi trắng thành tinh, bị Phổ Hiền bắt đem cưỡi.
 163. *Lỗ Hùng – lão tướng nhà Thương, người ngay thẳng, bị Khương Tử Nha chém đầu để tế đài Phong Thần, Thủy Đức tinh.
 164. *Lỗ Nhân Kiệt – tướng nhà Thương, bị Na Tra giết, Trung Đẩu tinh quân.
 165. *Lôi Bàng – tướng nhà Thương, bị Lôi Chấn Tử giết, thần Đẩu bộ.
 166. Lôi Chấn Tử – sinh ra trong sấm sét, con nuôi của Văn Vương, học trò Vân Trung Tử, ăn nhầm quả thần nên tướng tựa thiên lôi.
 167. *Lôi Khai – tướng nhà Thương, truy bắt Ân Hồng, truy bắt Văn Vương, thần Đẩu bộ.
 168. Lôi Khôn – tướng nhà Thương, bị Dương Tiễn giết.
 169. *Long An Khiết – tướng của Từ Phương, bị Na Tra giết, thần Đẩu bộ. Bửu bối: Tứ Chi tô.
 170. *Long Kiết công chúa – mẹ là Diêu Trì Kim Mẫu, cha là Hạo Thiên Hoàng Đế, dọn hội bàn đào đãi rượu lỡ tay phạm tội, bị đày xuống núi Phụng Hoàng ở động Thanh Loan Ðẩu khuyết, cưỡi loan xanh, cứu lửa thành Tây Kỳ, bị Kim Linh thánh mẫu giết, thần Đẩu bộ. Bửu bối: lưới Vụ Lộ, bình Tứ Hải, Nhị Long kiếm, Thần kinh, dây Khổn Long, Phi Loan bửu kiếm.
 171. *Long Hoàn – tướng của Hoàng Phi Hổ, Tây Đẩu tinh quân.
 172. *Long Tu Hổ – cha rồng, mẹ heo, sinh vào thời vua Thiếu Hạo, ở Bắc hải, đệ tử của Khương Tử Nha, có tài quăng đá, bị Ô Văn Hóa giết, thần Đẩu bộ.
 173. *Lữ Năng – tiên Triệt giáo, ngựa tinh, một trong nhị thập bát tú, Tinh Nhật mã.
 174. *Lữ Nhạc – tiên Triệt giáo ở Cửu Long đảo, núi Thanh Danh, có 3 con mắt, cưỡi lạc đà, nhận Trịnh Luân làm đồ đệ, gây ôn dịch cho Tây Kỳ, bị Dương Nhậm giết, đứng đầu Ôn bộ. Đệ tử: Âu Thiên Lân, Châu Tín, Lý Kỳ, Dương Văn Huy, Trịnh Luân. Bửu bối: Liệt Ôn ấn.
 175. Lục Yểm – tiên núi Côn Lôn, đứng ngoài tam giáo, là lửa sinh ra, phá trận Liệt Diệm, dạy Tử Nha trù yếm chết Triệu Công Minh. Bửu bối: Đinh Đầu Bất thư, Trảm Tiên kiếm, bình Phi Đao.
 176. Lưu Càng – tiều phu Triều Ca, xem bói Khương Tử Nha.
 177. *Lưu Hoàn – tiên ở Cửu Long đảo, bị Long Kiết công chúa giết, phong thần Hỏa bộ.
 178. Lưu Phủ – tướng cướp núi Nhị Long, theo Ân Hồng, bị Đặng Cửu Công giết.
 179. *Lý Bình – tiên Triệt giáo, thông thái, hiểu lẽ phải, bị Dương Nhậm chẳng may quạt chết, phong thần Ôn bộ.
 180. *Lý Cẩm – tướng của Trương Sơn, bị Nam Cung Hoát giết, thần Đẩu bộ.
 181. *Lý Đạo Thông – tiên Triệt giáo, rồng tinh, một trong nhị thập bát tú, Cang Kim Long.
 182. Lý Định – quan đại phu nhà Thương.
 183. *Lý Hoằng – tiên Triệt giáo, trâu tinh, một trong nhị thập bát tú, Ngưu Kim ngưu.
 184. *Lý Hùng – tiên Triệt giáo, chó sói tinh, một trong nhị thập bát tú, Khuê Mộc lan.
 185. *Lý Hưng Bá – tiên Triệt giáo tại Cửu Long đảo, cưỡi con Trạnh Nanh, một trong tứ thánh, bị Mộc Tra giết. Bửu bối: Tinh Đại châu.
 186. Lý Kiệt – nông dân ở làng không xa núi Huỳnh Hoa, mời Văn Trọng ăn một bữa cơm.
 187. *Lý Kỳ – học trò của Lữ Nhạc, bị Na Tra giết, phong thần Ôn bộ. Bửu bối: phướn phép.
 188. Lý Lương – thủy thần quỷ Dạ Xoa, bị Na Tra giết chết.
 189. Lý Nhơn – quan thượng đại phu nhà Thương, người ngay thẳng.
 190. Lý thị – vợ Sùng Hầu Hổ.
 191. Lý Tịnh – quan tổng binh ải Trần Đường, học trò Độ Ách, được Nhiên Đăng tặng Lung Linh tháp.
 192. Mã Đức – tướng của Trương Sơn.
 193. *Mã Hồng – vợ Khương Tử Nha, sau li dị, lấy chồng mới, tự vẫn vì ức, thần Đẩu bộ.
 194. *Ma Lễ Hải – tướng nhà Thương, trấn ải Giai Mộng, bị Hoàng Thiên Hóa giết, Tứ Đại thiên vương. Bửu bối: đàn tỳ bà.
 195. *Ma Lễ Hồng – tướng nhà Thương, trấn ải Giai Mộng, bị Hoàng Thiên Hóa giết, Tứ Đại thiên vương. Bửu bối: Hỗn Nguyên tán.
 196. *Ma Lễ Thanh – tướng nhà Thương, trấn ải Giai Mộng, bị Hoàng Thiên Hóa giết, Tứ Đại thiên vương. Bửu bối: Thanh Vân kiếm, Bạch Ngọc Kim Cương (bị Càn Khôn Quyện đập nát).
 197. *Ma Lễ Thọ – tướng nhà Thương, trấn ải Giai Mộng, bị Hoàng Thiên Hóa giết, Tứ Đại thiên vương. Bửu bối: Hoa Hồ điêu.
 198. Mã Nguyên – Nhất Trí tiên Triệt giáo ở động Bạch Cốt, núi Khô Lâu, chuyên ăn tim người, theo Chuẩn Đề làm đệ tử.
 199. *Mã Phương – tướng của Khưu Dẫn, bị Đặng Cửu Công giết, thần Đẩu bộ.
 200. *Mã Thành Long – quan giải lương nhà Chu, bị Hoa Hồ điêu của Ma Lễ Thọ ăn thịt, thần Đẩu bộ.
 201. Mã Thiện – tướng cướp núi Bạch Long, theo Ân Giao, là ngọn đèn của Nhiên Đăng biến hình.
 202. Mã Toại – tiên Triệt giáo.
 203. Mã Triệu – tướng của Khương Văn Hoán.
 204. *Mã Trung – tướng của Từ Phương, có phép phun khói, bị Na Tra giết, thần Đẩu bộ.
 205. Mã viên ngoại – bố Mã Hồng, bố vợ Khương Tử Nha.
 206. *Mai Bá – quan thượng đại phu nhà Thương, xin vua Đế Ất lập Ân Thọ làm thái tử, bị Trụ Vương dùng Bào Lạc đốt vì xin tội cho Đỗ Nguyên Tiến, thần Đẩu bộ.
 207. *Mai Đức – tướng của Sùng Hầu Hổ, bị Doãn Công đâm chết, thần Đẩu bộ.
 208. *Mai Võ – tướng của Sùng Hầu Hổ, bị Tô Toàn Trung giết, thần Đẩu bộ.
 209. Mạnh thị – vợ Tỉ Can.
 210. Mao Công Toại – một trong tứ hiền nhà Chu.
 211. Mộc Tra – con thứ 2 của Lý Tịnh, học trò Phổ Hiền. Bửu bối: cặp gươm Ngô Câu.
 212. Na Tra – là Linh Châu Tử (trái châu thần), con út của Lý Tịnh, học trò Thái Ất. Bửu bối: Càn Khôn Quyện, Hỗn Thiên Lăng, Kim Chuyên, Cửu Long Thần Hỏa trạo, Song Kiếm Âm Dương.
 213. Nam Cực tiên ông – tiên núi Côn Lôn, học trò Nguyên Thỉ, phá trận Hồng Sa. Bửu bối: quạt Thất Tinh.
 214. Nam Cung Hoát – tướng nhà Chu.
 215. *Ngao Bính – con Đông Hải Long Vương, bị Na Tra giết, thần Đẩu bộ.
 216. Ngao Khâm – Nam Hải Long Vương.
 217. Ngao Nhuận – Tây Hải Long Vương.
 218. Ngao Thuận – Bắc Hải Long Vương.
 219. Ngao Quảng – Đông Hải Long Vương, bị Na Tra đánh.
 220. Ngạt Sùng Võ – Nam Bá hầu, bị Trụ Vương lóc thịt.
 221. *Ngạt Thuận – con Ngạt Sùng Võ, Nam Bá hầu, bị Trụ Vương giết, Bắc Đẩu tinh quân.
 222. *Ngô Khiêm – tướng của Hoàng Phi Hổ, thần Đẩu bộ.
 223. *Ngô Khôn – tiên Triệt giáo, cheo tinh, một trong nhị thập bát tú, Liễu Thổ chướn.
 224. *Ngô Long – tướng được Phi Liêm chiêu an, ở núi Mai Sơn, là rết tinh, bị Dương Tiễn giết, thần Đẩu bộ.
 225. Ngọc Đảnh chân nhân – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Kim Hà, núi Ngọc Tuyền, học trò Nguyên Thỉ. Đệ tử: Dương Tiễn. Bửu bối: gươm Trảm Tiên.
 226. Ngọc mỹ nhân – Ngọc Thạch tỳ bà tinh, bạn Đắc Kỷ, bị Tử Nha chém.
 227. *Ngụy Bôn – tướng cướp ở núi Kim Kê, đầu Chu, bị Bành Tuân giết, thần Đẩu bộ.
 228. Nguyên Thỉ thiên tôn – tiên cung Ngọc Hư, núi Côn Lôn, giáo chủ Xiển giáo. Bửu bối: Tam Bửu Ngọc như ý, phướn Bàng Cổ, phù Thái Cực.
 229. Nguyệt Hiệp lão nhân – Nguyệt lão, tiên coi việc nhân duyên.
 230. Nhiên Đăng đạo nhân – tiên Xiển giáo, ở động Nguyên Giác, núi Linh Tựu, học trò Nguyên Thỉ, cưỡi Mai Hoa lộc. Bửu bối: Càn Khôn Xích, Định Hải châu. Đệ tử: Võ Dực Tiên, Lý Tịnh.
 231. Nhuế Kiết – chư hầu nhà Thương, đầu Chu, dâng ải Lâm Đồng.
 232. Nữ Oa – vị nữ thần, bị vua Trụ đề thơ, sai Đắc Kỷ, Hồ Hỉ Mị và đàn tỳ bà hại Trụ Vương. Bửu bối: Phục Yêu sách, Sơn Hà Xã Tắc đồ.
 233. *Ô Văn Hóa – tướng được Phi Liêm chiêu an, giết binh Chu hàng vạn, bị Khương Tử Nha thiêu chết, thần Đẩu bộ.
 234. Ô Vân tiên – tiên Triệt giáo, chủ trận Thái Cực, là con cá ngao thành tinh, bị Chuẩn Đề bắt. Bửu bối: Hỗn Nguyên chùy.
 235. *Ôn Lương – tướng cướp núi Bạch Long, theo Ân Giao, bị Dương Tiễn giết, thần Bổn bộ. Bửu bối: Bạch Ngọc hoàn (bị Càn Khôn Quyện đập nát).
 236. Pháp Giai – tiên ở Bồng Lai, theo Chuẩn Đề, sau thành Thích Ca. Đệ tử: Bành Tuân. Bửu bối: phướn phép.
 237. *Phi Liêm – quan trung gián đại phu nhà Thương, gian thần, bị Khương Tử Nha chém, Băng Tiêu.
 238. Phổ Hiền chân nhân – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Bạch Hạc, núi Cửu Cung, học trò Nguyên Thỉ, phá trận Hàn Băng, thầy Mộc Tra. Bửu bối: dây Trường Hồng.
 239. *Phong Lâm – tiên phong của Trương Quế Phương, có phép xịt khói từ lỗ mũi ra thành một trái châu, bị Hoàng Thiên Tường giết, thần Đẩu bộ.
 240. Phù Nguyên tiên ông – tiên.
 241. *Phương Bật – trấn điện tướng nhà Thương, cõng Ân Giao trốn, đầu Chu, người phản phúc, bị Đổng Toàn giết trong trận Phong Hầu, thần Bổn bộ.
 242. Phương Kiển Xuân – quan đại phu nhà Thương.
 243. *Phương Nghĩa Chân – tướng của Từ Phương, bị Dương Nhậm giết, thần Đẩu bộ.
 244. *Phương Quý – tiên Triệt giáo, khỉ tinh, một trong nhị thập bát tú, phong thần Hỏa bộ.
 245. *Phương Tiết Thanh – tiên Triệt giáo, cừu tinh, một trong nhị thập bát tú, Bích Thủy du.
 246. *Phương Tướng – trấn điện tướng nhà Thương, cõng Ân Hồng trốn, đầu Chu, bị Giao Tân giết trong trận Lạc Hồn, thần Bổn bộ.
 247. *Quách Thần – người ở Triều Ca, bạn Đinh Sách, được Phi Liêm chiêu an, bị Dương Tiễn giết, Bắc Đẩu tinh quân.
 248. Quảng Thành Tử – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Đào Nguyên, núi Cửu Tiên, học trò Nguyên Thỉ, cứu Ân Giao. Đệ tử: Ân Giao. Bửu bối: Phiên Thiên ấn, Lạc Hồn chung, Thư Hùng kiếm, áo Tao Chấn.
 249. Quế Thiên Lộc – tướng của Âu Dương Thuần, bị Lý Tịnh giết.
 250. Quí Hoa – một trong bát tuấn của nhà Chu.
 251. Quí Tòa – một trong bát tuấn của nhà Chu.
 252. *Quý Khương – tướng của Hồng Cẩm, có phép thần khuyển, thần Đẩu bộ.
 253. Quy Linh thánh mẫu – tiên Triệt giáo, là con rùa thành tinh, bị muỗi đốt chết. Bửu bối: Nhật Nguyệt châu.
 254. *Sùng Hắc Hổ – Tào Châu hầu, em Sùng Hầu Hổ, người ngay thẳng, đệ tử Triệt giáo, bắt gia đình anh là Sùng Hầu Hổ đem nộp Khương Tử Nha, sau đó thay làm Bắc Bá hầu, bị Trương Khuê giết, phong Nam Nhạc Hành Sơn. Bửu bối: hồ lô phép có chim ó mỏ sắt.
 255. *Sùng Hầu Hổ – Bắc Bá hầu, tham lam, hung dữ, xây Lộc đài, bị Sùng Hắc Hổ bắt và bị Khương Tử Nha chém đầu, thần Đẩu bộ.
 256. *Sùng Ứng Bưu – con Sùng Hầu Hổ, bị Sùng Hắc Hổ bắt và bị Khương Tử Nha chém đầu, Cửu Diện tinh quân.
 257. Sùng Yến Loan – con Sùng Hắc Hổ, thay cha làm Bắc Bá hầu.
 258. Táng Nghi Sanh – quan đại phu của nhà Chu.
 259. Tân Giáp – tướng nhà Chu.
 260. *Tân Hoàn – tướng cướp được Văn Trọng thu dụng, có 2 cánh, bị Lôi Chấn Tử giết, phong làm thiên quân.
 261. Tân Hườn – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, chủ trận Thiên Tuyệt, bị Văn Thù giết.
 262. Tân Miễn – tướng nhà Chu.
 263. Tang Nguyên – tướng của Trương Sơn.
 264. *Tào Bửu – tiên núi Ngũ Di, cứu Nhiên Đăng, bị Vương Diệt giết trong trận Hồng Thủy, chánh thần.
 265. Tào Tông – Cận bá.
 266. Tất Công – một trong tứ hiền nhà Chu, vua nước Ngụy.
 267. *Tất Hoàn – tướng cướp núi Nhị Long, theo Ân Hồng, bị Dương Tiễn giết, phong làm thiên quân.
 268. *Thạch Cơ – tiên Triệt giáo, động Bạch Cốt, núi Khô Lâu, là cục đá thành tiên, đuổi theo Na Tra trả thù cho để tử, bị Thái Ất dùng Cửu Long Thần Hỏa trạo đốt chết, thần Đẩu bộ.
 269. Thái Ất chân nhân – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Kim Quang, núi Cát Nguyên, học trò Nguyên Thỉ, phá trận Hóa Huyết. Đệ tử: Na Tra. Bửu bối: Cửu Long Thần Hỏa trạo (cho Na Tra)
 270. Thái Cơ – vợ Văn Vương, mẹ Bá Ấp Khảo, Cơ Phát.
 271. Thái Điên – thần võ tướng nhà Chu, đi hối lộ Bí Trọng để cứu Văn Vương.
 272. Thái Khương – mẹ Văn Vương, bà Võ Vương.
 273. *Thái Loan – tướng tiên phong của Đặng Cửu Công, bị Dư Đạt giết, thần Đẩu bộ.
 274. Thẩm Cang – tướng của Sùng Hắc Hổ.
 275. *Thẩm Canh – tiên Triệt giáo, bê tinh, một trong nhị thập bát tú, Tỉnh Mộc ngạn.
 276. *Thân Công Báo – tiên Xiển giáo, học trò của Nguyên Thỉ, sư đệ của Khương Tử Nha, theo Triệt giáo, xúi 36 đạo quân đánh Khương Tử Nha, bị Nguyên Thỉ truyền ngâm nước chết, Phân Thủy tướng quân. Bửu bối: Thiên châu.
 277. Thân Kiệt – chủ quán rượu dưới chân núi Kim Kê nhà Chu, nơi Văn Vương chạy nạn về.
 278. Thanh Hư đạo đức chân quân – một trong thập nhị đại tiên động Tử Dương, núi Thanh Phong, cứu Dương Nhậm, cứu Hoàng Phi Hổ và gia quyến khỏi truy binh. Đệ tử: Hoàng Thiên Hóa, Dương Nhậm. Bửu bối: quạt Ngũ Bảo Thất.
 279. Thanh Vân đồng nữ – học trò Nữ Oa.
 280. *Thể Vân tiên cô – tiên Triệt giáo, bạn của Tam Cô, bị Na Tra giết, phong Hưng Vân thần, coi việc kéo mây. Bửu bối: Lục Mục châu.
 281. Thiệu Công Thích – một trong tứ hiền nhà Chu, vua nước Yên.
 282. *Thổ Hành Tôn – nghe Thân Công Báo đầu Đặng Cửu Công, giỏi phép địa hành, túng phải đầu Chu, cưới Đặng Thiền Ngọc, bị Trương Khuê giết, thần Đẩu bộ.
 283. *Thôi Sinh – tướng cướp tại núi Phi Phụng, theo Hoàng Phi Hổ, bị Trương Khuê giết, phong Bắc Nhạc Hằng Sơn.
 284. Thông Thiên giáo chủ – giáo chủ Triệt giáo, lập trận Tru Tiên. Bửu bối: Tru Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Xuyên Tâm tỏa, Tử Lôi chùy.
 285. Thúc Dạ – một trong bát tuấn của nhà Chu.
 286. Thúc Hạ – một trong bát tuấn của nhà Chu.
 287. Thúc Tề – quan nhà Thương, can Trụ Vương giết 3 trấn chư hầu, ngăn Võ Vương đánh Trụ.
 288. *Thương Dung – thừa tướng nhà Thương, xin vua Đế Ất lập Ân Thọ làm thái tử, can vua, đập đầu tự tử chết, thần Đẩu bộ.
 289. *Thường Hạo – tướng được Phi Liêm chiêu an, ở núi Mai Sơn, là mãng xà tinh, bị Dương Tiễn giết, thần Đẩu bộ.
 290. Thường Tín Nhân Kỳ – Viễn bá.
 291. *Tỉ Can – á tướng nhà Thương, chú Trụ Vương, bị Trụ Vương moi tim làm thuốc cho Đắc Kỷ, Bắc Đẩu tinh quân.
 292. Tì Lư tiên – tiên Triệt giáo, bị Tiếp Dẫn bắt, sau thành Tì Lư phật.
 293. *Tiên Báo – tướng của Trương Sơn, bị Đặng Cửu Công giết, thần Đẩu bộ.
 294. Tiếp Dẫn đại sư – Tây phương giáo chủ. Bửu bối: cờ Thanh Liên Bửu Sắc.
 295. *Tiết Ác Hổ – học trò Đạo Hạnh thiên tôn, đem lương đến giúp Tây Kỳ, bị Viên Giác giết trong trận Hàn Băng, thần Bổn bộ.
 296. *Tiết Dụng – tiên Triệt giáo, nai tinh, một trong nhị thập bát tú, Trương Nguyệt lộc.
 297. Tiêu Ngân – phó tướng của Trương Phụng, giúp Hoàng Phi Hổ qua ải Lâm Đồng.
 298. *Tiêu Thăng – tiên núi Ngũ Di, cứu Nhiên Đăng, bị Triệu Công Minh giết, chánh thần. Bửu bối: Lạc Bửu tiền.
 299. *Tiêu Trăng – học trò Nguyên Thỉ, bị Kim Quang thánh mẫu giết trong trận Kim Quang, thần Đẩu bộ.
 300. *Tô Hộ – Ký Châu hầu, cha Đắc Kỷ, người ngay thẳng, đầu Chu, bị Dư Triệu giết, Ðông Đẩu tinh quân.
 301. *Tô Nguyên – tiên Triệt giáo, cáo tinh, một trong nhị thập bát tú, Tâm Nguyệt hồ.
 302. *Tô Toàn Trung – con trai Tô Hộ, anh Đắc Kỷ, Bắc Đẩu tinh quân.
 303. Tôn Bửu – tướng của Khưu Dẫn, bị Đặng Cửu Công giết.
 304. *Tôn Diệm Hồng – tướng của Đặng Cửu Công, thần Đẩu bộ.
 305. Tôn Dung – quan đại phu nhà Thương, người ngay thẳng.
 306. *Tôn Hiệp – tướng của Khổng Tuyên, bị Võ Kiết giết, thần Đẩu bộ.
 307. Tôn thị – vợ Tống Dị Nhân.
 308. *Tôn Tử Võ – tướng của Sùng Hầu Hổ, bị Tô Toàn Trung giết, Tây Đẩu tinh quân.
 309. *Tôn Tường – tiên Triệt giáo, vượn tinh, một trong nhị thập bát tú, Sấm Thủy viên.
 310. Tôn Vinh – tướng của Sùng Hầu Hổ.
 311. Tôn Võ – tướng của Tô Hộ, bị Vương Báo giết.
 312. *Tống Canh – tiên Triệt giáo, trĩ tinh, một trong nhị thập bát tú, Vị Thổ trĩ.
 313. Tống Dị Nhân – bạn của Khương Tử Nha ở Triều Ca, người tử tế, giàu có.
 314. *Tống Lương – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, chủ trận Hóa Huyết, bị Thái Ất giết, phong làm thiên quân.
 315. Tông Trí Minh – Tả bá.
 316. *Trần Canh – tướng của Khổng Tuyên, bị Hoàng Thiên Hóa giết, thần Đẩu bộ.
 317. *Trần Cảnh – tiên Triệt giáo, bạn Lữ Nhạc, bị Dương Nhậm giết, phong thần Ôn bộ.
 318. *Trần Đồng – tổng binh trấn ải Đồng Quan, hận Hoàng Phi Hổ, bị Hoàng Thiên Hóa giết, thần Đẩu bộ. Bửu bối: Hỏa Long phiêu (Hoàng Thiên Hóa thu).
 319. *Trần Kế Trình – tướng của Sùng Hầu Hổ, thần Đẩu bộ.
 320. *Trần Kỳ – tướng của Khưu Dẫn, biết phép hà khí giống Trịnh Luân, bị Hoàng Phi Hổ giết, Hanh Ngáp nhị tướng.
 321. Trần Ngô – tướng trấn ải Xuyên Vân nhà Thương, anh Trần Đồng, bị Hoàng Phi Hổ giết.
 322. Trần Thanh – quan phụng ngự nhà Thương, người tử tế, báo tin tai họa cho Tỉ Can.
 323. Trần Quy Trinh – tướng của Tô Hộ.
 324. *Triệt Địa phu nhân – vợ Đậu Dung, bị Mộc Tra giết, thần Đẩu bộ.
 325. *Triệu Bạch Cao – tiên Triệt giáo, dê tinh, một trong nhị thập bát tú, Quý Kim dương.
 326. *Triệu Bính – tướng của Tô Hộ, bị Vương Báo giết, Ðông Đẩu tinh quân.
 327. *Triệu Cửu Công – học trò Triệu Công Minh, đi trộm Đinh Đầu Bất thư cứu Triệu Công Minh không thành, bị Dương Tiễn giết, chánh thần.
 328. *Triệu Công Minh – tiên động La Phù, núi Nga Mi, cưỡi cọp đen, bị Khương Tử Nha trù yếm chết, Huyền Đăng chân quân. Đệ tử: Triệu Cửu Công, Dao Thiếu Tư. Bửu bối: roi thần, Phược Long sách, Định Hải châu (xưa chiếu sáng cung Huyền Đô nơi Thái Thượng lão quân ở, Tào Bửu lấy được tặng Nhiên Đăng).
 329. *Triều Ðiền – hổ oai tướng nhà Thương, truy sát 2 hoàng tử trong cung, đầu Chu, thần Đẩu bộ.
 330. *Triệu Giang – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, chủ trận Địa Liệt, bị Võ Kiết chém đầu theo lệnh Khương Tử Nha, phong làm thiên quân.
 331. *Triệu Khải – quan đại phu nhà Thương, xin vua Đế Ất lập Ân Thọ làm thái tử, xé chiếu chỉ hành hình 2 hoàng tử của Trụ Vương, mắng vua, bị Trụ Vương dùng Bào Lạc đốt, thần Đẩu bộ.
 332. *Triều Lôi – hổ oai tướng nhà Thương, truy sát 2 hoàng tử trong cung, tính phản phúc, đầu Chu, Trung Đẩu tinh quân.
 333. *Triệu Thăng – tướng của Đặng Cửu Công, thần Đẩu bộ.
 334. *Trịnh Luân – đốc lương của Tô Hộ, đệ tử của Độ Ách chân nhân, có phép 2 đạo hào quang trắng ở lỗ mũi bay ra, nhận Lữ Nhạc làm thầy, sau đầu nhà Chu, bị Kim Đại Thăng giết, Hanh Ngáp nhị tướng.
 335. *Trịnh Nguyên – tiên Triệt giáo, dơi tinh, một trong nhị thập bát tú, Nữ Thổ bức.
 336. *Trịnh Xuân – tướng của Trương Khuê, bị Hoàng Phi Hổ giết, thần Đẩu bộ.
 337. Trọng Đột – một trong bát tuấn của nhà Chu.
 338. Trọng Hốt – một trong bát tuấn của nhà Chu.
 339. *Trư Tử Chân – heo tinh ở núi Mai Sơn, bị Khương Tử Nha chém, thần Đẩu bộ.
 340. *Trụ Vương – con thứ 3 của vua Đế Ất, vua cuối cùng của nhà Thương, có sức khỏe hơn người, tàn bạo, dâm đãng, vô nhân tính, tự thiêu, thần Đẩu bộ.
 341. *Trương Hùng – tướng cướp tại núi Phi Phụng, theo Hoàng Phi Hổ, bị Trương Khuê giết, phong Tây Nhạc Hoa Sơn.
 342. *Trường Hùng – tiên Triệt giáo, muông tinh, một trong nhị thập bát tú, Lâu Kim cậu.
 343. Trương Khiêm – quan thượng đại phu nhà Thương.
 344. *Trương Khuê – dũng tướng mạnh nhất của nhà Thương, trấn thành Dẫn Trì, cưỡi Độc Giác ô yên, giỏi địa hành, bị Vi Hộ và Dương Nhậm giết, thần Đẩu bộ.
 345. Trường Nhĩ – Định Quang tiên Triệt giáo, phục Xiển giáo.
 346. *Trương Phụng – lão tướng, tổng binh ải Lâm Đồng nhà Thương, bị Tiêu Ngân giết, thần Đẩu bộ.
 347. *Trương Quế Phương – tổng binh trấn ải Thanh Long nhà Thương, có phép thu hồn, gọi tên ai là người đó bất tỉnh, bị vây không thoát nổi nên tự vẫn, thần Đẩu bộ.
 348. *Trương Sơn – tướng nhà Thương, ra trấn ải Tam Sơn thay Đặng Cửu Công, bị Đặng Cửu Công giết, thần Đẩu bộ.
 349. Trương Tam Lão – chồng hai của Mã thị.
 350. *Trương Thiệu – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, chủ trận Hồng Sa, bị Bạch Hạc đồng tử giết, phong làm thiên quân.
 351. *Trương Tiết – tướng cướp được Văn Trọng thu dụng, bị Hoàng Phi Hổ giết, phong làm thiên quân.
 352. *Từ Cái – tướng trấn ải Giới Bài nhà Thương, đầu Chu, thần Đẩu bộ.
 353. Từ Hàng đạo nhân – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Lạc Đà, núi Phổ Đà, phá trận Phong Hầu. Bửu bối: bình Lưu Ly.
 354. *Từ Khôn – tướng của Hồ Thắng, bị Quý Khương giết, thần Đẩu bộ.
 355. *Từ Phương – tướng trấn ải Xuyên Vân nhà Thương, em Từ Cái, bị Tử Nha chém, thần Đẩu bộ.
 356. Từ thị – vợ Biện Kim Long.
 357. Từ Vinh – quan hạ đại phu nhà Thương, ngu trung.
 358. *Tuân Chương – tướng cướp núi Nhị Long, theo Ân Hồng, bị Hoàng Thiên Tường giết, phong làm thiên quân.
 359. *Văn Sinh – tướng cướp tại núi Phi Phụng, theo Hoàng Phi Hổ, bị Trương Khuê giết, phong Trung Nhạc Tung Sơn.
 360. Văn Tiếp – quan đại phu nhà Thương, can Văn Trọng đi đánh Tây Kỳ.
 361. Văn Thù quảng pháp thiên tôn – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Vân Tiêu, núi Ngũ Long, học trò Nguyên Thỉ, phá trận Thiên Tuyệt. Đệ tử: Kim Tra. Bửu bối: Khổn Nguyên thằng.
 362. *Vân Tiêu tiên cô – tiên ở động Tam Cô, Tam Tiên đảo, em gái Triệu Công Minh, tính tình nhân đạo, hiền lành, lập trận Cửu Khúc Hoàng Hà, bị Lão Tử giết, Cảm Ứng tùy Thế tiên cô. Bửu bối: Kim Dao tiễn (cho Triệu Công Minh mượn, bị Lão Tử thu).
 363. *Văn Trọng – thái sư nhà Thương, người trung nghĩa, tài giỏi, học trò Kim Linh thánh Mẫu, bị Vân Trung Tử giết, phong Cửu Nguyên Thiên Lôi, làm đầu Lôi bộ, cai trị 24 vị thiên quân xem gió, mưa, mây, chớp. Bửu bối: cặp roi trống, mái (bị Đả Thần tiên đánh gãy)
 364. Vân Trung Tử – tiên Xiển giáo, ở động Ngọc Trụ, núi Chung Nam, học trò Nguyên Thỉ, dâng gươm gỗ cho Trụ Vương, thầy Lôi Chấn Tử. Bửu bối: Thông Thiên thần trư hỏa, kiếng chiếu yêu.
 365. Vi Hộ – học trò Đạo Hạnh. Bửu bối: Gián Ma xử.
 366. Vi Tử Điền – con thứ 2 của vua Đế Ất, anh Trụ Vương.
 367. Vi Tử Đức – con của Tỉ Can.
 368. Vi Tử Khải – con cả của vua Đế Ất, anh Trụ Vương.
 369. *Viên Giác – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, chủ trận Hàn Băng, bị Phổ Hiền giết, phong làm thiên quân.
 370. *Viên Hồng – tướng được Phi Liêm chiêu an, vượn bạch tinh ở núi Mai Sơn, nguyên soái nhà Thương, bị Khương Tử Nha chém, thần Đẩu bộ.
 371. Viên Phước Thông – chư hầu nhỏ phía Bắc, nổi loạn chống nhà Thương.
 372. Vinh Công – quan/tướng nhà Chu.
 373. Võ Cảnh – con Trụ Vương và Đắc Kỷ.
 374. Võ Cao Kỳ – Di Môn bá.
 375. Võ Dực – tiên ở đảo Bồng Lai, là con đại bàng tinh, sau theo làm đồ đệ Nhiên Đăng.
 376. Võ Dương thành mẫu – tiên Triệt giáo.
 377. Võ Kiết – tiều phu ở Bàn Khê nhà Chu, học trò Khương Tử Nha, võ đức tướng quân nhà Chu.
 378. *Võ Vinh – tướng giải lương nhà Chu, bị Mã Nguyên ăn thịt, thần Đẩu bộ.
 379. *Vương Báo – tướng của Từ Cái, có phép tầm sét, bị Na Tra giết, thần Đẩu bộ.
 380. *Vương Diệt – tiên Triệt giáo ở Kim Ngao đảo, cưỡi hươu, chủ trận Hồng Thủy, bị Thanh Hư giết, phong làm thiên quân.
 381. *Vương Giáo – tiên Triệt giáo, rắn tinh, một trong nhị thập bát tú, phong thần Hỏa bộ.
 382. *Vương Hổ – tướng của Hàng Vinh, bị Na Tra giết, thần Đẩu bộ.
 383. *Vương Ma – tiên Triệt giáo tại Cửu Long đảo, cưỡi con Bê Ngang, một trong tứ thánh, bị Kim Tra giết. Bửu bối: Khai Thiên châu.
 384. *Vương Tá – tướng của Trương Khuê, bị Nam Cung Hoát giết, thần Đẩu bộ.
 385. Vương Tín – tướng của Hồ Thắng.
 386. Vương Trinh – tướng đưa thư của Trụ Vương.
 387. Vương Tướng – tên lính nhà Chu bị Võ Kiết chẳng may quệt chết.
 388. *Vưu Hồn – trung gián đại phu nhà Thương, nịnh thần, bị Khương Tử Nha chém đầu để tế đài Phong Thần, thần Đẩu bộ.
 389. Xích Tinh Tử – một trong thập nhị đại tiên Xiển giáo, ở động Vân Tiêu, núi Thái Hòa, học trò Nguyên Thỉ, cứu Ân Hồng, cứu Khương Tử Nha khỏi bị yểm trù. Đệ tử: Ân Hồng. Bửu bối: Âm Dương cảnh, Tử Thọ tiên y, Thủy Hỏa phong.

* Được phong thần

1 2 3 4 5

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Michaeltrần trung trí Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Thông báo về
trần trung trí
Guest
trần trung trí

Thiếu võ vát vs vợ
thổ hành tôn vs vợ