Nhân vật Tiếu ngạo giang hồ 5/5 (2)

 1. Anh Bạch La – đệ tử thứ 8 phái Hoa Sơn
 2. Bạch Bản Sát Tinh – ma đầu
 3. Bạch Bát Bì – tài chủ tại Phúc Kiến
 4. Bạch Hùng – một trong Mạc Bắc Song Hùng
 5. Bạch Khắc – Điểm Thương Nhị Hữu phái Điểm Thương
 6. Bạch Nhị – chạy cờ hiệu của Phước Oai tiêu cục, đi săn cùng Lâm Bình Chi, bị phái Thanh Thành giết
 7. Bành Liên Vinh – cao thủ phái Hành Sơn, ngoại hiệu Kim Nhãn Điêu
 8. Bảo Bất Khí – đệ tử Kiếm tông phái Hoa Sơn
 9. Bảo Đại Sở – trưởng lão Triều Dương thần giáo
 10. Bất Giới hòa thượng – cha của Nghi Lâm
 11. Bình Nhân Kỳ – đệ tử phái Thanh Thành, bị Điền Bá Quang giết
 12. Bình Nhất Chỉ – sát nhân danh y
 13. Cao Bất Hoặc – đệ tử Kiếm tông phái Hoa Sơn
 14. Cao Căn Minh – đệ tử thứ 5 phái Hoa Sơn
 15. Cao Khắc Tân – sư đệ Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn, ngoại hiệu Cẩm Mao Sư
 16. Cát Nhân Tông – đệ tử phái Thanh Thành
 17. Chấn Sơn Tử – chưởng môn phái Côn Lôn, ngoại hiệu Càn Khôn Nhất Kiếm
 18. Chu Hồ Đồng – người nam trong Đổng Bách song kỳ
 19. Chu Tử Phong – ông tổ phe Kiếm tông phái Hoa Sơn
 20. Chúc tiêu sư – tiêu đầu tại Phước Oai tiêu cục
 21. Chung Trấn – sư đệ Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn, ngoại hiệu Cửu Khúc Kiếm
 22. Chư Bất Phàm – chưởng môn Độc Thánh môn
 23. Cỗ Ngang – đệ tử Phí Bân phái Tung Sơn
 24. Cừu Tùng Niên – đầu đà
 25. Dịch sư gia – người làm của Kim Đao môn
 26. Dịch Quốc Tử – đệ tử phái Thiếu Lâm
 27. Dịch Trung – phó hương chủ Thiên Phong đường Triều Dương thần giáo
 28. Du Tấn – ngoại hiệu Du Tẩm Nê Thu Hoạt Bất Lưu Thủ
 29. Dư Nhân Ngạn – con trai Dư Thương Hải, bị Lâm Bình Chi giết
 30. Dư Thương Hải – chưởng môn phái Thanh Thành
 31. Dương Liên Đình – sủng nam của Đông Phương Bất Bại
 32. Đàm Địch Nhân – cao thủ đời thứ 2 phái Côn Luân
 33. Đan Thanh – tứ trang chúa Mai Hoa trang
 34. Đào Cán Tiên – đại ca Đào Cốc lục tiên
 35. Đào Căn Tiên – thứ 2 trong Đào Cốc lục tiên
 36. Đào Chi Tiên – thứ 4 trong Đào Cốc lục tiên
 37. Đào Diệp Tiên – thứ 3 trong Đào Cốc lục tiên
 38. Đào Hoa Tiên – thứ 5 trong Đào Cốc lục tiên
 39. Đào Thực Tiên – thứ 6 trong Đào Cốc lục tiên
 40. Đào Điều – đệ tử thứ 7 phái Hoa Sơn
 41. Đặng Bát Công – sư đệ Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn, ngoại hiệu Thần Tiên
 42. Địa Tuyệt đạo nhân – sự đệ Thiên Môn phái Thái Sơn
 43. Địch Tu – đệ tử phái Tung Sơn
 44. Điền Bá Quang – đạo tặc hái hoa, biệt hiệu Vạn Lý Độc Hành
 45. Định Dật sư thái – phái Hằng Thành, sư muội của Định Nhàn
 46. Đinh Kiên – người làm tại Mai trang, ngoại hiệu Nhất Tự Điện Kiếm
 47. Định Nhàn sư thái – chưởng môn phái Hằng Sơn
 48. Định Tĩnh sư thái – sư tỷ của Định Nhàn phái Hằng Sơn
 49. Đinh Trọng – nhị sư đệ của Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn
 50. Độc Cô Cầu Bại – người sáng chế ra Độc Cô cửu kiếm, từ đó không còn biết thua là gì
 51. Đổng Bách Hùng – Lôi Phong đường trưởng lão Triều Dương thần giáo
 52. Đông Phương Bất Bại – giáo chủ Triều Dương thần giáo
 53. Đồng tiên sinh – người ở Phước Oai tiêu cục
 54. Giả Bố – Quang Minh tả sứ của Đông Phương Bất Bại, ngoại hiệu Huỳnh Diện Tôn Giả
 55. Giả Nhân Đạt – đệ tử phái Thanh Thành, đi cùng con Dư Thương Hải, nhân cách đê hèn
 56. Giác Nguyệt – đệ tử phái Thiếu Lâm
 57. Giải Phong – bang chủ Cái Bang
 58. Giang Kim Hồng – cao thủ phái Điểm Thương
 59. Hạ Bốc – phái Tung Sơn, ngoại hiệu Bạch Đầu Tiên Ông
 60. Hạ lão quyền sư – chưởng môn Lục Hợp môn
 61. Hà Tam Thất – bán hoành thánh, cao thủ núi Nhạn Đăng, Triết Giang
 62. Hắc Bạch Tử – nhị trang chúa Mai Hoa trang
 63. Hắc Hùng – một trong Mạc Bắc Song Hùng
 64. Hầu Nhân Anh – Thanh Thành tứ tú
 65. Hiểu Phong sư thái – sư tổ phái Hằng Sơn
 66. Hòa Phong đạo nhân – phái Thái Sơn
 67. Hoa sư phó – đầu bếp Phước Oai tiêu cục
 68. Hoàng Chung Công – đại trang chúa Mai Hoa trang
 69. Hoàng Quốc Bách – đệ tử phái Thiếu Lâm
 70. Hoàng tiên sinh – trưởng thư phòng Phước Oai tiêu cục
 71. Hoắc Quyền – trang chủ Thiên Cân trang, ngoại hiệu Cương Tiên Thiết Bài Thiên Cân Trọng
 72. Hồng Diệp thiền sư – trụ trì chùa Bồ Điền
 73. Hồng Nhân Hùng – đại đệ tử trong Thanh Thành tứ tú
 74. Hướng Đại Niên – đệ tử Lưu Chính Phong phái Hành Sơn
 75. Hướng Vấn Thiên – Quang Minh tả sứ Triều Dương thần giáo, ngoại hiệu Thiên Vương Lão Tử
 76. Huỳnh Bá Lưu – bang chúa Thiên Hà bang
 77. Huỳnh Bách Thành – đệ tử phái Thái Sơn, bị Điền Bá Quang giết
 78. Kế Vô Khả Thi – ngoại hiệu Dạ Miêu Tử
 79. Khúc Dương – trưởng lão Triều Dương thần giáo
 80. Khúc Phi Yến – cháu gái Khúc Dương
 81. Kiếm Trừ đạo nhân – nhị đệ tử Thiên Môn phái Thái Sơn
 82. Kính Nguyệt thần ni – ở đảo Tứ Trúc, Đông Hải
 83. La Cổ Đức – trưởng lão Liệt Hỏa đường Triều Dương thần giáo
 84. La Nhân Kiệt – Thanh Thành tứ tú, bị Lệnh Hồ Xung giết
 85. Lam Phượng Hoàng – giáo chủ Ngũ Tiên giáo
 86. Lão Đầu Tử – một trong Hoàng Hà Lão Tổ
 87. Lao Đức Nặc – đệ tử thứ 2 phái Hoa Sơn
 88. Lão Tiêu Di – con gái Lão Đầu Tử
 89. Lâm Bá Phấn – con cả Lâm Viễn Đồ, làm chức Phó Tướng triều đình
 90. Lâm Bình Chi – con trai Lâm Chấn Nam, thiếu tiêu đầu của Phước Oai tiêu cục
 91. Lâm Chấn Nam – con Lâm Trọng Hùng, cục chủ đời thứ 3 Phước Oai tiêu cục
 92. Lâm Hậu – cau thủ phái Tung Sơn, ngoại hiệu Đại Âm Dương Thủ
 93. Lâm Thông – quản sự Phước Oai tiêu cục
 94. Lâm Trọng Hùng – con thứ của Lâm Viễn Đồ, cục chủ đời thứ 2 Phước Oai tiêu cục
 95. Lâm Viễn Đồ – mở ra Phước Oai tiêu cục, sở hữu Tịch Tà kiếm phổ, pháp danh Độ Nguyên
 96. Lệnh Hồ Xung – đại đệ tử phái Hoa Sơn
 97. Lục Bách – tam sư đệ của Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn
 98. Lục Đại Hữu – đệ tử thứ 6 phái Hoa Sơn
 99. Lục Trúc Ông – người ở Đông Thành Lạc Dương, tinh thông âm luật
 100. Lương Phát – đệ tử thứ 3 phái Hoa Sơn
 101. Lưu Cần – con trai Lưu Chính Phong
 102. Lưu Chính Phong – phái Hành Sơn
 103. Lưu Tây – Điểm Thương Nhị Hữu phái Điểm Thương
 104. Lưu Tinh – con gái Lưu Chính Phong
 105. Lý tiêu đầu – tiêu đầu lão thành tại Phước Oai tiêu cục
 106. Mạc Đại tiên sinh – chưởng môn phái Hành Sơn
 107. Mạc Tinh – chưởng môn Bát Quái đao
 108. Mạnh – đệ tử phái Thanh Thành
 109. Mẫn Túc – ông tổ phe Khí tông phái Hoa Sơn
 110. Mê Ô Nghĩa – đệ tử thứ 2 của Lưu Chính Phong phái Hành Sơn
 111. Mộc Cao Phong – Tái Bắc Minh Đà, lưng gù
 112. Nghi Chân – đệ tử phái Hằng Sơn
 113. Nghi Chất – đệ tử Định Tĩnh phái Hằng Sơn
 114. Nghi Hòa – đệ tử phái Hằng Sơn
 115. Nghi Lâm – đệ tử Định Dật phái Hằng Sơn
 116. Nghi Linh – đệ tử phái Hằng Sơn
 117. Nghi Quang – đệ tử phái Hằng Sơn
 118. Nghi Thanh – đệ tử phái Hằng Sơn
 119. Nghi Tĩnh – đệ tử phái Hằng Sơn
 120. Nghi Văn – nhị đệ tử của Định Nhàn phái Hằng Sơn
 121. Nghiêm Tam Tinh – ngoại hiệu Song Xà Ác Khất
 122. Ngọc Âm Tử – sư thúc Thiên Môn phái Thái Sơn
 123. Ngọc Chung Tử – phái Thái Sơn
 124. Ngọc Cơ Tử – sư thúc Thiên Môn phái Thái Sơn
 125. Ngọc Khánh Tử – sư thúc Thiên Môn phái Thái Sơn
 126. Ngọc Linh chân nhân – đạo sĩ
 127. Ngô Bách Anh – người nữ trong Đổng Bách song kỳ
 128. Ngô Thiên Đức – võ quan
 129. Ngốc Bút Ông – tam trang chúa Mai Hoa trang
 130. Nhạc Bất Quần – chưởng môn phái Hoa Sơn
 131. Nhạc Linh San – con gái Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn
 132. Nhậm Doanh Doanh – Thánh Cô Triều Dương thần giáo, con gái Nhậm Ngã Hành
 133. Nhậm Ngã Hành – giáo chủ Triều Dương thần giáo
 134. Nhâm Vô Cương – Bạch Phát Đồng Tử, sư huynh Bình Nhất Chỉ
 135. Nhân Thanh đạo nhân – phái Thái Sơn, sự đệ Thiên Môn
 136. Ninh Trung Tắc – vợ Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn
 137. Phạm Tùng – trưởng lão ma giáo, chết trên ngọn Ngọc Nữ phong, phá kiếm pháp phái Hằng Sơn, ngoại hiệu Đại Lực Thần Ma
 138. Phan Hống – bang chúa bang Hải Sa
 139. Phí Bân – sư đệ thứ 4 của Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn, ngoại hiệu Đại Tung Dương Thủ, bị Mạc Đại giết
 140. Phí đầu nhi – bộ khoái Phúc Châu
 141. Phong Bất Bình – đệ tử Kiếm tông phái Hoa Sơn
 142. Phong Thanh Dương – thái sư thúc tổ Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn
 143. Phương Chứng đại sư – phương trượng Thiếu Lâm
 144. Phương Nhân Trí – đại đệ tử phái Thanh Thành, lẻo mép
 145. Phương Sinh đại sư – sư đệ của Phương Chứng phái Thiếu Lâm
 146. Phương Thiên Câu – em rể Lưu Chính Phong
 147. Quảng – đệ tử phái Thanh Thành
 148. Sử Đăng Đạt – biệt hiệu Thiên Trượng Tùng, đệ tử Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn
 149. Sử tiêu đầu – tiêu đầu Phước Oai tiêu cục, đi săn cùng Lâm Bình Chi, bị phái Thanh Thành giết
 150. Tả Lãnh Thiền – chưởng môn phái Tung Sơn
 151. Tả Phi Anh – con trai cả của Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn
 152. Tang Nhất đạo nhân – cao thủ phái Thái Sơn
 153. Tang Tam Nương – trưởng lão Triều Dương thần giáo
 154. Tần Bang Vĩ – trưởng lão Triều Dương thần giáo
 155. Tần Bằng Phi – trưởng lão Triều Dương thần giáo
 156. Tân Quốc Lương – đại đệ tử phái Thiếu Lâm
 157. Tần Quyên – tục gia đệ tử Định Tĩnh phái Hằng Sơn
 158. Tây Bửu – nhà sư
 159. Thang Anh Ngạc – sư đệ thứ 5 của Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn, ngoại hiệu Nhiệm Chiết Chưởng
 160. Thái lão đầu – chủ cũ của quán rượu tại Phúc Châu, nơi Lâm Bình Chi đi săn
 161. Thành Bất Ưu – đệ tử Kiếm tông phái Hoa Sơn, bị Đào Cốc lục tiên giết
 162. Thành Cao đạo nhân – sư điệt Xung Hư phái Võ Đang
 163. Thanh Hư đạo nhân – sư đệ Xung Hư phái Võ Đang
 164. Thân Nhân Tuấn – đệ tử phái Thanh Thành
 165. Thi Đới Tử – đệ tử thứ 4 phái Hoa Sơn
 166. Thi Lệnh Oai – người làm tại Mai trang, ngoại hiệu Bát Phương Phong Vũ
 167. Thích Cao – người trong quần hào
 168. Thiên Giang – phái Tung Sơn, ngoại hiệu Ngốc Ưng Sa
 169. Thiên Môn đạo nhân – chưởng môn phái Thái Sơn
 170. Thiết mỗ mỗ – ở núi Thần Nữ, Xuyên Ngạc
 171. Thôi tiêu đầu – tiêu đầu lão thành tại Phước Oai tiêu cục
 172. Thư Kỳ – đệ tử nhỏ tuổi nhất của phái Hoa Sơn
 173. Thượng Quan Vân – Quang Minh hữu sứ của Đông Phương Bất Bại, ngoại hiệu Điểu Hiệp
 174. Tiết Xung – giáo đồ Triều Dương thần giáo
 175. Tổ Thiên Thu – một trong Hoàng Hà Lão Tổ
 176. Trần Oai Chủy – một tên vô lại ở Lạc Dương
 177. Trần Thất – chạy cờ hiệu của Phước Oai tiêu cục, đi săn cùng Lâm Bình Chi, bị phái Thanh Thành giết
 178. Triệu Hạt – trưởng lão ma giáo, chết trên ngọn Ngọc Nữ phong, phá kiếm pháp phái Hằng Sơn, ngoại hiệu Phi Thiên Thần Ma
 179. Trịnh Ngạc – tục gia đệ tử phái Hằng Sơn
 180. Trịnh tiêu đầu – tiêu đầu Phước Oai tiêu cục, đi săn cùng Lâm Bình Chi, bị phái Thanh Thành giết
 181. Trương Kim Ngao Ngư – phó bang chủ Cái Bang
 182. Trương phu nhân – người đàn bà luống tuổi
 183. Trường Thanh Tử – chưởng môn đời trước phái Thanh Thành, sư phụ Dư Thương Hải, bị Lâm Viễn Đồ đánh bại
 184. Trương Thừa Phong – trưởng lão ma giáo, chết trên ngọn Ngọc Nữ phong, phá kiếm pháp phái Hoa Sơn, Kim Hầu Thần Ma
 185. Trương Thừa Vân – trưởng lão ma giáo, chết trên ngọn Ngọc Nữ phong, phá kiếm pháp phái Hoa Sơn, Bạch Viên Thần Ma
 186. Tư Mã Đại – đảo chúa
 187. Uông sư gia – quan huyện Phúc Châu
 188. Vạn Đại Bình – đệ tử Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn
 189. Văn tiên sinh – người Thiểm Nam, cao thủ điểm huyệt
 190. Vu Nhân Hào – đệ tử thứ 3 trong Thanh Thành tứ tú
 191. Vu Tẩu – đệ tử Định Nhàn phái Hằng Sơn
 192. Vương Bá Phấn – con cả của Vương Nguyên Bá phái Kim Đao
 193. Vương Gia Câu – con trai của Vương Trọng Cường phái Kim Đao
 194. Vương Gia Thuần – con cả của Vương Trọng Cường phái Kim Đao
 195. Vương Nguyên Bá – chưởng môn phái Kim Đao, ông ngoại Lâm Bình Chi
 196. Vương Thành – trưởng lão Triều Dương thần giáo
 197. Vương Trọng Cường – con thứ 2 của Vương Nguyên Bá phái Kim Đao
 198. Vương phu nhân – vợ Lâm Chấn Nam, mẹ Lâm Bình Chi, là con gái Vương Nguyên Bá
 199. Xung Hư đạo trưởng – chưởng môn phái Võ Đang

1 2 3 4 5

avatar
  Subscribe  
Thông báo về