Chiba Tetsuya – “Tôi Là Teppi” (1973-1980)

Phải đăng nhập vào tài khoản mới nhìn được nội dung.